CẢM NHẬN ÂM NHẠC 17034: Đứng Vào Nơi Sứt mẻ

Đăng ngày: 11-11-2017

3 Bình Luận

Lắm Lạ Lùng

06/01/2018

Chúa ơi! Cảm ơn Ngài. Xin thương xót dân tộc con! Xin tha thứ cho họ. Bởi Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót! Ngài là cứu Chúa của chúng con. Con dâng cuộc đời con cho Ngài. Amen.

Karin

27/11/2017

Bỗng dưng mình có thêm ý nghĩ khác nữa...nơi sứt mẻ, ai bằng lòng hầu việc Ngài, ai bằng lòng chịu khó, chịu khổ để đứng vào những vị trí đó...

Quyền

13/11/2017

Cúi xin Chúa yêu thương của chúng đoái thương dân tộc con. Xin Chúa ban phước lại cho những anh chị đang hầu việc Chúa với oneway.vn.