CẢM NHẬN ÂM NHẠC 17034: Đứng Vào Nơi Sứt mẻ

Đăng ngày: 11-11-2017

1 Bình Luận

Quyền

13/11/2017

Cúi xin Chúa yêu thương của chúng đoái thương dân tộc con. Xin Chúa ban phước lại cho những anh chị đang hầu việc Chúa với oneway.vn.