CHỈ BỞI ĐỨC TIN 03/03: TIN CÓ NGHĨA GÌ?

Đăng ngày: 03-03-2017

Kinh Thánh: Đức Chúa Jêsus công bố rằng: Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. (Giăng 12:44)


 TIN CÓ NGHĨA GÌ?

Kinh Thánh: Giăng 12:44

“Đức Chúa Jêsus công bố rằng: Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta.


Đức tin thật nơi Đức Chúa Trời là tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, không hề thay đổi dù cho bao biến cố, nghịch cảnh xảy ra trong cuộc đời. Và người đó vẫn luôn tin cậy nơi Chúa mọi sự, cả trong sự sống và sự chết với một đức tin vững bền hoàn toàn nơi Đấng Cứu chuộc.

Có hai cách để tin. Cách thứ nhất là tin về Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta tin rằng những gì được dạy về Đức Chúa Trời thật sự là đúng. Điều đó tương tự với niềm tin rằng những gì được dạy về ma quỉ hay địa ngục là đúng. Loại niềm tin này là một sự tuyên bố về tri thức hơn là một sự bày tỏ về đức tin.

Cách thứ hai là tin nơi Đức Chúa Trời. Điều này không những bao gồm tin rằng những gì được dạy về Đức Chúa Trời là đúng, mà còn bao gồm sự tin cậy Ngài và dám ở trong mối liên hệ với Ngài. Điều này có nghĩa là tin mà không nghi ngờ rằng Ngài thật sự là Đấng phán Ngài là ai, và Ngài sẽ làm tất cả những gì Ngài phán Ngài sẽ làm. Tôi không tin bất cứ người nào đến mức độ này, cho dù người khác có thể ca ngợi Ngài cách nào cao hơn. Thật là dễ dàng để tin rằng một người nào đó là tin kính, nhưng nương cậy Ngài hoàn toàn là một vấn đề khác.

Những người tin nơi Đức Chúa Trời tin mọi sự viết về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Họ dám tin điều này trong sự sống và trong sự chết. Đức tin này làm cho họ trở thành Cơ Đốc nhân thật sự và cho họ mọi sự họ mong ước từ Đức Chúa Trời. Một người có một tấm lòng gian ác và giả hình không thể có loại đức tin này, vì đó là đức tin sống, được mô tả trong điều răn thứ nhất: “Trước mặt Ta ngươi chớ có thần nào khác” (Xuất 20:2-3).

Vì vậy, từ nhỏ bé nơi được đặt chính đáng và nên cẩn thận lưu ý. Chúng ta không nói: “Tôi tin Đức Chúa Trời,” hoặc “Tôi tin về Đức Chúa Trời,” nhưng “Tôi tin nơi Đức Chúa Trời, nơi Chúa Jêsus Christ, nơi Đức Thánh Linh.” Chỉ Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta loại đức tin này.

Cảm ơn Chúa đã cứu chuộc và ban đức tin cho chúng con, xin Chúa cho chúng con tin chắc chắn những gì Chúa đã bày tỏ cho chúng con qua Kinh Thánh, và chúng con phải “tin nơi Đức Chúa Trời” chỉ một mình Ngài mà thôi. A-men.

 

2 Bình Luận

Hạnh Duyên

03/03/2017

"Tôi tin nơi Đức Chúa Trời" chỉ duy nhất một mình Ngài mà thôi.

Thiên Trường

03/03/2017

Tôi tin nơi Đức Chúa Trời.