CHỈ BỞI ĐỨC TIN 04/03: ĐỨC TIN NƠI MỘT MÌNH ĐẤNG CHRIST

Đăng ngày: 04-03-2017

Kinh Thánh: Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào các công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jêsus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không phải bởi công việc của luật pháp; vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp.” (Ga-la-ti 2:16)


 ĐỨC TIN NƠI MỘT MÌNH ĐẤNG CHRIST

Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:16

“Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào các công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jêsus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không phải bởi công việc của luật pháp; vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp.”


Đức tin đúng đắn và duy nhất là khi chúng ta đặt nơi Cứu Chúa Giê-xu Christ, không phải bất cứ nơi đâu hay bất cứ việc gì khác. Vì sự cứu rỗi chỉ duy nhất đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ huyết báu Chúa đã đổ ra, chúng ta được tha thứ mọi tội và được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Chúng ta được xưng công chính bởi đức tin nơi Đấng Christ, không phải bởi nỗ lực riêng của chúng ta. Chúng ta không nên để bất cứ ai làm rối trí chúng ta bằng cách nói rằng đức tin xưng công chính người ta chỉ khi tình yêu và việc lành được thêm vào. Nếu người ta nghe rằng họ phải tin nơi Đấng Christ và chỉ một mình đức tin thì không xưng công chính nếu tình yêu không được thêm vào đó, họ sẽ ngay lập tức sa ngã khỏi đức tin và nghĩ: “Nếu đức tin không có tình yêu thì không xưng công chính, sau đó đức tin chỉ là trống rỗng và vô ích. Chỉ có tình yêu xưng công chính. Vì nếu đức tin không được hình thành và hỗ trợ bởi tình yêu, thì nó không là gì cả.” Để chứng tỏ lời bình luận hủy hoại của họ, những đối thủ của tôi nói đến ICô-rinh-tô 13:1-2: “Dù tôi nói được tiếng loài người và thiên sứ, nhưng nếu không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.” Họ nghĩ những câu này là một bức tường không thể xuyên qua được. Nhưng họ không hiểu sự giảng dạy của Phao-lô. Chúng ta nên tránh những lời bình luận này như thể chúng là nọc độc từ địa ngục.

Thay vì, chúng ta nên kết luận với Phao-lô rằng chúng ta được xưng công chính chỉ bởi đức tin mà thôi, không phải bởi đức tin được hình thành bởi tình yêu. Vì vậy, chúng ta không nên cho là quyền năng của sự xưng công chính là do điều gì đó được hình thành trong chúng ta khiến chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cho là chỉ bởi đức tin, điều sẽ nắm lấy Đấng Christ Chúa Cứu Thế và giữ Ngài trong lòng chúng ta. Đức tin này xưng công chính chúng ta tách rời với tình yêu và tình yêu đến trước. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi cũng phải dạy về việc lành và tình yêu. Nhưng chúng tôi chỉ dạy những điều này vào thời điểm và nơi chốn thích hợp – khi những câu hỏi liên quan đến cách chúng ta nên sống, không phải cách chúng ta được xưng công chính. Câu hỏi ở đây là: Làm cách nào chúng ta được xưng công chính và nhận được sự sống đời đời? Chúng ta trả lời với Phao-lô rằng chúng ta được xưng công chính bởi đức tin trong một mình Đấng Christ, không phải bởi nỗ lực riêng của chúng ta.

Cảm tạ Chúa, chúng con được xưng công chính khi đặt đức tin mình nơi Đấng Christ, không phải vào bất cứ một ai khác. Nguyện Chúa dẫn dắt chúng con để luôn trung tín bước đi với Ngài. Amen

3 Bình Luận

Luong Nguyen

17/05/2017

Cảm on chúa vì danh ngài được dải gắp trên đất này Amen

Hạnh Duyên

04/03/2017

Tôi được xưng công chính qua Đấng Christ. A men

Tim

04/03/2017

Tôi vừa nghe xong CBĐT thì nghe bài nhạc "Duyên Phận" (một bài bolero đang rất được yêu thích) từ máy phát nhạc của quán cafe. Các bạn cùng thảo luận với tôi nhé.