CHỈ BỞI ĐỨC TIN 06/03: CẦU XIN ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO ĐỨC TIN

Đăng ngày: 06-03-2017

Kinh Thánh: “Cha đứa trẻ liền la lên: Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi.” ( Mác 9:24)


 CẦU XIN ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO ĐỨC TIN

Kinh Thánh:  Mác 9:24

Cha đứa trẻ liền la lên: Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi.”


Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Con Ngài là Chúa Cứu thế Giê-xu. Tình yêu ấy cứu con người ra khỏi tội lỗi và đưa họ đến với Đức Chúa Trời chí cao. Khi một người tiếp nhận tình yêu cứu rỗi vào đời sống mình, người ấy sẽ được biến đổi trở nên một người mới, và Chúa sẽ ban cho họ đức tin để tin cậy nơi Ngài trong mọi việc

Nếu bạn khó tin, hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho đức tin. Vì khả năng để tin chỉ ở trong tay của Đức Chúa Trời. Đôi khi Đức Chúa Trời ban cho đức tin một cách công khai và đôi khi một cách bí mật.

Nhưng bạn có thể khuyến khích chính mình để tin. Để bắt đầu, bạn không nên tiếp tục tập trung vào sự chịu khổ của Đấng Christ. Công việc này đã hoàn thành và nó làm cho bạn sợ. Đúng hơn, hãy di chuyển vượt quá điều đó và nhìn vào tấm lòng quan tâm của Đấng Christ. Nhìn thấy cách đầy tình yêu thương của tấm lòng Đấng Christ đối với bạn, hầu cho nó làm cho Ngài nhấc gánh nặng tội lỗi của bạn. Sau đó lòng bạn sẽ đầy dẫy tình yêu đối với Ngài, và đức tin của bạn sẽ được mạnh mẽ.

Sau điều này, hãy di chuyển vượt quá tấm lòng của Đấng Christ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy rằng Đấng Christ sẽ không bày tỏ cho bạn tình yêu nếu Đức Chúa Trời trong tình yêu đời đời của Ngài không muốn Ngài bày tỏ. Đấng Christ đang vâng phục Đức Chúa Trời khi Ngài yêu thương bạn. Bạn sẽ khám phá tấm lòng tốt của Chúa Cha, và như Đấng Christ nói bạn sẽ được kéo đến Chúa Cha qua Đấng Christ. Sau đó bạn sẽ hiểu tốt hơn những gì Đấng Christ phán trong Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.” Chúng ta nhận biết bản tính của Đức Chúa Trời tốt nhất, không phải bởi suy nghĩ về quyền năng và khôn ngoan của Ngài, điều làm cho bạn sợ, nhưng bởi suy nghĩ về sự tốt lành và tình yêu của Ngài. Sau đó chúng ta thật sự được sanh lại trong Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể lớn lên trong đức tin.

Lạy Chúa, Cảm ơn Ngài đã yêu chúng con và sai Con Một Ngài đến thế gian này để gánh lấy mọi tội lỗi cho chúng con. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ nơi Ngài để sống đẹp lòng Ngài. Amen

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!