Chỉ Bởi Đức Tin 07/12: Những Người Canh Giữ Vô Hình

Đăng ngày: 07-12-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 34:7
“Thiên sứ của Chúa đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài, và giải cứu họ.”


Cơ Đốc nhân không nên nghĩ rằng họ chỉ có một mình trong những cảnh ngộ khó khăn, ngay khi họ đang hấp hối. Thay vào đó, họ nên biết rằng nhiều đôi mắt đang dõi theo họ.

Đầu tiên, nếu một người tin lời của Đức Chúa Trời, và có một đời sống trung tín theo Chúa, họ biết chính Đức Chúa Trời đang hiện diện. Thứ hai, các thiên sứ, các thánh đồ, và tất cả các Cơ Đốc nhân cũng đang nhìn thấy. Nếu Cơ Đốc nhân có thể hình dung điều này, và không nghi ngờ gì về điều đó, thì họ có thể chết trong sự bình an. Bất cứ ai nghi ngờ điều này thì không hiểu về thân thể của Đấng Christ, trong đó sự thông công, giúp đỡ, tình yêu, sự an ủi, và sự hỗ trợ trong thời gian có cần được bày tỏ, được hứa, và bảo đảm. Vì nếu bạn tin vào những dấu hiệu và lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ canh giữ bạn. Như Chúa phán trong Thi Thiên: “Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con” (Thi Thiên 32:8). Nếu Đức Chúa Trời canh giữ bạn, thì tất cả các thiên sứ, các thánh đồ, và sinh vật khác sẽ nhìn theo cùng một hướng. Và nếu bạn vẫn trung tín trong đức tin, tất cả họ sẽ ôm giữ bạn. Khi linh hồn của bạn rời khỏi thân thể của bạn, họ sẽ ở đó để nhận nó. Bạn sẽ không bị hư mất.

Điều này được khẳng định bởi câu chuyện của Ê-li-sê và đầy tớ của ông khi kẻ thù bao vây họ. Ê-li-sê nói: “Những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.” Người đầy tớ có thể không nhìn thấy có ai khác, nhưng “Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê” (2 Các Vua 6:16-17).

Tương tự như vậy, những người tin cậy Đức Chúa Trời cũng được bảo vệ, mặc dù họ không thể nhìn thấy điều đó. Những lời của Thi Thiên 34:7 ở đây rất phù hợp: “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va cắm trại xung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ.”

1 Bình Luận

Khuyết danh

02/01/2018

hay