Chỉ Bởi Đức Tin 08/11: Bạn Của Chúa

Đăng ngày: 08-11-2017

Kinh Thánh: Giăng 15 :15
“Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta.”


Trong câu Kinh Thánh này, Đấng Christ đặt trọng tâm vào từ bạn hữu và làm nổi bật sự khác biệt giữa một người đầy tớ với một người bạn. Chúa Giê-xu phán:

“Ta sẽ không gọi các ngươi là kẻ đầy tớ như lúc còn ở dưới luật pháp trước khi Ta đến nữa. Vì những kẻ đầy tớ không biết chủ đang suy nghĩ hoặc muốn làm điều gì. Kẻ đầy tớ cũng không được cùng hưởng tài sản với chủ nhưng được trả lương theo giờ cho công việc của mình. Những kẻ giả hình đó không phục vụ Ta vì tấm lòng yêu thương nhưng vì lợi ích cá nhân của họ. Các ngươi không còn là đầy tớ nữa, nhưng các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta ban cho các ngươi hết thảy mọi điều Ta đã được nhận từ Cha.”

Hãy lưu ý đến những ai Chúa Giê-xu gọi là bạn và tại sao Ngài lại gọi họ là bạn Ngài. Chúng ta có thể kể ra ai là bạn hữu Ngài và họ có nhận được những điều tốt lành từ Ngài hay không. Điều này được minh họa bằng một ẩn dụ trong Lu-ca 10:30-37. Một người bị thương rơi vào tay những kẻ giết người và một người Sa-ma-ri đã bày tỏ lòng thương xót đối với ông. Người Sa-ma-ri này đã đối đãi với người bị thương như một người bạn. Thông thường chúng ta gọi những ai làm điều tốt với chúng ta là “bạn”. Tuy nhiên, Đấng Christ chỉ cho chúng ta cách trở nên bạn hữu của Đức Chúa Trời – đó là: nhận lấy những sự tốt lành từ Chúa Giê-xu. Vốn dĩ, chúng ta chẳng thể cho Ngài điều gì và càng không xứng đáng được xưng là bạn của Ngài.

Như Chúa Giê-xu đã nói trong câu tiếp theo: “không phải các con đã chọn Ta” (Giăng 15:16). Thật vậy, chúng ta không có quyền lựa chọn Chúa cho cuộc đời mình, nhưng chỉ có Ngài đã chấp nhận những con người tội lỗi như chúng ta và thiết lập mối quan hệ với chúng ta mà thôi. Ngài là Đấng kết bạn với những kẻ thù nghịch mình.

Vì vậy, chúng ta phải cảm tạ Chúa, vì chỉ bởi ân điển và sự tốt lành của Chúa, chúng ta mới được trở thành bạn của Ngài.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!