Chỉ Bởi Đức Tin 08/12: Sống Trong Sự Trông Cậy

Đăng ngày: 08-12-2017

Kinh Thánh: Rô-ma 15:13
“Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!”


Sau khi tin Chúa và được nhận lảnh Thánh lễ báp-têm, có lẽ điều tốt nhất là Đức Chúa Trời làm cho chúng ta tắt thở, và cho chúng ta chết càng nhanh càng tốt để trở về với Chúa. Lý do duy nhất Chúa muốn chúng ta vẫn sống trên đất là để giúp đỡ người khác. Ngài cho phép chúng ta sống ở đây để chúng ta dẫn đưa người khác đến với đức tin, cũng giống như Ngài đã làm cho chúng ta. Và vì chúng ta vẫn còn ở trên đất, chúng ta phải sống với sự trông cậy.

Bởi đức tin, chúng ta biết rằng mình có những báu vật của Đức Chúa Trời– vì đức tin cho chúng ta sự tái sinh. Địa vị của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và sự thừa kế thì đi kèm với đức tin. Những điều đó vẫn còn ở trong tương lai, đang được cất giữ, nơi mà mắt chúng ta không thể thấy được. Phi-e-rơ gọi đây là sự trông cậy sống (Phi-e-rơ I đoạn 1:3). Chúng ta có những báu vật của Đức Chúa Trời, nhưng chúng còn giấu kín. Chúng ta chỉ có thể nắm giữ được những báu vật bởi tấm lòng và đức tin. Sứ đồ Giăng viết về điều này trong thư của mình: “Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ ra thể nào, thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy” (Giăng I đoạn 3:2).

Vì đời này và đời tương lai là tách biệt, và không thể tồn tại cùng một lúc. Chúng ta không thể ăn, uống, ngủ nghĩ, cùng với các hoạt động khác của đời này, và cũng ở trên thiên đàng vào cùng một thời điểm. Chúng ta không thể bước vào sự sống đời đời mà không trải qua sự chết, và để đời này qua đi.

Vì vậy, trong khi chúng ta đang ở đây, và cho đến ngày mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn thấy những báu vật chúng ta sẽ sở hữu, chúng ta phải tiếp tục “Sống trong sự trông cậy”.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!