Chỉ Bởi Đức Tin 09/08: Con Đường Theo Chúa

Đăng ngày: 09-08-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 119:105
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi”

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Thi Thiên 119:105-112
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.
Tôi đã thề gìn giữ mạng lịnh công bình của Chúa,
Và cũng đã làm theo sự thề ấy.
Đức Giê-hô-va ôi! Tôi bị khổ nạn quá đỗi;
Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc ý của miệng tôi,
Và dạy dỗ tôi các mạng lịnh Ngài.
Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm,
Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa.
Những kẻ ác gài bẫy hại tôi;
Song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa.
Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời;
Vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi.
Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa
Luôn luôn, và cho đến cuối cùng.


Kinh Thánh thường dùng hình ảnh con đường để chỉ về cuộc sống của con người. Trước giả Thi Thiên 119 cũng nói về những con đường đời (trong câu 32, 35, 101, 128). Con người sống trong thế gian khác nào khách lữ hành đi trong bóng tối, không biết mình đi đâu và về đâu. Nhờ Lời Chúa là ánh sáng giúp Đa-vít và con cái Chúa đi đúng hướng (câu 105, 130).

Chúa là ánh sáng soi rọi cho loài người, và sự sáng đã soi ra trong tối tăm (Giăng 1:4, 5). Khi chúng ta biết Lời Chúa, chân chúng ta không còn “vấp”, vì được đi trong ánh sáng nên thấy rõ con đường phải đi. Có bao giờ trong cuộc đời bạn gặp khó khăn, bế tắc, hay cùng đường, khác nào người đi đêm mà không có đèn chưa? Hãy học Lời Chúa và tin Chúa thì Ngài sẽ soi sáng lối đi cho bạn.

Con đường theo Chúa là con đường hẹp và lắm gian nan, nhưng Chúa luôn đi cùng chúng ta. Đa-vít mô tả con đường theo Chúa của ông “khổ nạn quá đỗi” (câu 107), “mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm” (câu 109), và “kẻ ác gài bẫy hại tôi” (câu 110). Nếu bạn nói với người chưa tin Chúa là Cơ Đốc nhân được Chúa ban hạnh phúc, vui mừng, bình an thì câu nói của bạn chưa đủ. Con đường theo Chúa là con đường phải trải qua trũng bóng chết, con đường “khổ nạn.” Trên con đường này, Cơ Đốc nhân không đi một mình, nhưng đồng đi với Chúa. “Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4). Con dân Chúa phải nắm chắc Lời Chúa, “gìn giữ,” “làm theo” (câu 106), “không quên” (câu 109), “không lìa bỏ” (câu 110) và “chuyên lòng làm theo” (câu 112). Vâng theo Lời Chúa giúp chúng ta bước đi trong ánh sáng. Và con đường theo Chúa dẫn con dân Chúa đến thiên đàng.

Ngày nay nhiều người cố bươn bã trên đường đời, đôi khi dùng cả những thủ đoạn để hại người cùng chạy, nhưng họ không biết đích đến của cuộc đời mình là đâu. Cơ Đốc nhân thì khác, chúng ta biết rõ đích đến của con đường chúng ta đang đi là thiên đàng. Đa-vít viết: “Chứng ước Chúa là cơ nghiệp đời đời của con, vì chứng ước ấy là niềm vui của lòng con” (Thi Thiên 119:111 BTTHĐ).

Trên đường đời, Cơ Đốc nhân luôn có Chúa đi cùng, có ánh sáng của Lời Chúa soi rọi. Nên dù con đường có khó khăn, gian khổ nhưng vẫn có niềm vui, bình an, và tràn đầy hy vọng. Con đường theo Chúa sẽ dẫn chúng ta trở về với Chúa nơi thiên đàng vinh hiển. Hãy vững tin nơi Chúa, và cùng bước đi với Ngài.  

3 Bình Luận

DINHLAMTUYEN

28/08/2017

TKS GOD

Hang nguyen

10/08/2017

Con cảm tạ ơn Chúa ,Chúa sẽ luôn đi cùng với còn amen ,

Kim lan ngô

09/08/2017

Cảm tạ ơn Chúa amen !