Chỉ Bởi Đức Tin 11/12: Tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Đăng ngày: 11-12-2017

Kinh Thánh: Giăng 1:1

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”


Minh họa sau đây rất đơn giản, nhưng điều đó làm cho sự giáng sinh của Con Đức Chúa Trời dễ hiểu hơn một chút. Là một con người, con trai nhận thân thể, và bản chất của cha mình, vì vậy Con Đức Chúa Trời, được sanh bởi Đức Chúa Trời, nhận bản thể thiên thượng và bản chất từ Cha đời đời. Nhưng minh họa này, hoặc bất kỳ minh họa nào khác không bao giờ có thể mô tả đầy đủ sự oai nghi thiên thượng được ban cho một người khác, như khi Đức Chúa Cha ban bản thể thiên thượng của Ngài cho Đức Chúa Con. Người cha thuộc thể không thể ban toàn bộ bản thể của ông ta cho con trai của mình. Đây là nơi sự so sánh sụp đổ.

Tuy nhiên, đối với bản thể thiên thượng, thì tất cả bản thể và bản chất của Đức Chúa Trời đã được ban cho nguyên vẹn cho Đức Chúa Con. Nhưng Đức Chúa Con, Đấng vẫn mang bản thể thiên thượng với Đức Chúa Cha, đồng thời vẫn là một Đức Chúa Trời cùng với Đức Chúa Cha. Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh có cùng bản chất thiên thượng và sự uy nghi như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Bạn phải tin điều này. Một con người dù cho có thể thông minh, sắc bén, hoặc nhanh trí như thế nào, thì tâm trí của con người sẽ không bao giờ có thể hiểu điều này một cách hoàn toàn.

Nếu sự khôn ngoan của con người có thể hiểu thấu điều này, thì Đức Chúa Trời sẽ không cần bày tỏ điều này từ thiên đàng hoặc công bố nó thông qua Đức Thánh Linh. Vì vậy bạn nên nói: “Mặc dầu tôi không hiểu điều này một cách hoàn toàn, nhưng tôi tin và xưng nhận rằng có một Đức Chúa Trời đời đời, Đấng cũng có Ba Ngôi riêng biệt. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và Kinh Thánh nói như thế đấy. Tôi sẽ sống theo những gì Kinh Thánh nói.”

1 Bình Luận

Vu Huynh

29/12/2017

Không cho bình luận?