Chỉ Bởi Đức Tin 12/12: Ngôi Lời Là Đức Chúa Trời

Đăng ngày: 12-12-2017

Kinh Thánh: Giăng 1:1–3

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.”


Giăng đã được Thánh Linh cảm thúc để viết về sự uy nghi, và bản chất thiên thượng của Cứu Chúa Giê-su Christ yêu dấu chúng ta một cách sâu sắc. Giăng nói rằng Đấng Christ, trong bản thể thiên thượng của Ngài, là Ngôi Lời của Chúa Cha đời đời. Nếu Ngôi Lời đã hiện hữu từ ban đầu trước khi bất cứ điều gì được tạo dựng, thì Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dễ dàng rút ra kết luận: Bất cứ những gì hiện hữu trước sự sáng tạo thế giới phải là Đức Chúa Trời, bởi vì chỉ có Đấng Tạo Hóa mới có thể hiện hữu tách rời với tạo vật. Mọi sự hiện hữu sẽ là Đấng Tạo Hóa hoặc là loài thọ tạo hoặc là Đức Chúa Trời hoặc là tạo vật.

Qua Giăng, Đức Thánh Linh nói rằng “Ban đầu có Ngôi Lời” “không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài”. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được nghĩ về Ngôi Lời, là điều gì đó được tạo dựng. Ngôi Lời là đời đời. Không ai có thể từ chối, hoặc phủ nhận kết luận rằng Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Phân đoạn này bày tỏ rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Trên nền tảng của sự thật này, chúng ta tin và biết chắc chắn rằng Ma-ri đã sinh ra Cứu Chúa chúng ta, và Ngài là Đức Chúa Trời thật, cùng hiện hữu trong cõi đời đời với Đức Chúa Cha. Đây là lý do tại sao Ngài không thể được xem là một thiên sứ. Thay vào đó, Ngài là Chúa và Đấng Tạo Hóa của các thiên sứ và các loài thọ tạo khác. Như Phao-lô viết: “Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng” (Cô-lô-se 1:16).

Chúng ta đều biết rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và sẽ tồn tại đời đời (Phi-e-rơ I đoạn 1:25). Kinh Thánh nói rõ rằng Ngôi Lời hiện hữu từ ban đầu, trước khi bất cứ vật gì được tạo dựng và Ngôi Lời tạo dựng mọi sự. Do đó, các tín hữu không thể giữ bất kỳ quan điểm nào khác hoặc đi đến bất kỳ kết luận nào khác hơn là: Ngôi Lời không được tạo dựng, nhưng đã hiện hữu từ cõi đời đời.

1 Bình Luận

Bon Bon

13/12/2017

Cảm ơn Chúa.