Chỉ Bởi Đức Tin 13/08: Các Ngươi Phải Sanh Lại

Đăng ngày: 13-08-2017

Kinh Thánh: Giăng 3:3

“Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Giăng 3:1-21
Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.


Một người Pha-ri-si tên Ni-cô-đem ban đêm đến tìm Chúa Giê-xu và thưa rằng Ngài là giáo sư từ Đức Chúa Trời. Do chứng kiến những phép lạ Chúa làm nên ông kính phục Chúa và muốn đến luận bàn với Ngài. Không chờ ông hỏi, Chúa Giê-xu đã nói ngay về sự tái sinh với ông. Chúa nói, “nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” Chúa muốn nói về sự sinh lại thuộc linh, nhưng ông Ni-cô-đem nghĩ đến sự sinh lại xác thịt, nên ông ngạc nhiên hỏi Chúa làm sao có thể sinh lại được, chẳng lẽ phải trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai chăng. Chúa Giê-xu giải thích: Ai sinh bởi xác thịt là xác thịt, chỉ ai sinh bởi Chúa Thánh Linh mới là linh. Rồi Ngài nhấn mạnh lần thứ hai rằng nếu ai không sinh lại thì không được vào Nước Đức Chúa Trời.

     Qua cuộc nói chuyện với ông Ni-cô-đem, chúng ta thấy điều kiện để được vào Nước Đức Chúa Trời là phải tái sinh. Chúa Giê-xu cho biết, chúng ta được tái sinh nhờ nước và Chúa Thánh Linh, không phải bởi nổ lực hay công đức của chúng ta. Đây là việc của Đức Chúa Trời làm. Nước chỉ về sự tẩy sạch, Chúa Thánh Linh chỉ về quyền phép. Khi chúng ta ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta được Chúa xóa bôi mọi tội lỗi, và quyền phép Chúa Thánh Linh chiếm hữu lòng chúng ta để chúng ta được đặc quyền làm con Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), được làm con dân của Ngài trong Nước Trời (câu 3, 5). Giống ông Ni-cô-đem, nhiều khi chúng ta tưởng mình được tái sinh nhờ đã làm báp-tem, hoặc nhờ sốt sắng trong công việc Chúa, hoặc nhờ có nhiều bằng cấp, hoặc nhờ làm chức sắc trong nhà thờ… Chúng ta nghĩ đến việc của xác thịt, việc dưới đất thấp, nhưng Chúa dạy chúng ta phải hướng lên cao, phải thật lòng ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm chủ cuộc đời thì Ngài sẽ ban cho đặc quyền được tái sinh làm con của Ngài trong Nước Trời.

    “Các ngươi phải sinh lại” là mệnh lệnh của Chúa dành cho mỗi chúng ta.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!