CHỈ BỞI ĐỨC TIN 16/03: LỬA THỬ NGHIỆM

Đăng ngày: 16-03-2017

Kinh Thánh IPhi-e-rơ 4:12–13 BTTHĐ Khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bất nhiêu để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ.”


Phi-e-rơ dùng hình ảnh bất thường để nhắc nhở chúng ta điều Kinh Thánh nói về sự chịu khổ. Xuyên suốt Kinh Thánh, sự chịu khổ được mô tả như là một lò lửa nóng hực. Nơi khác Phi-e-rơ nói rằng những hoạn nạn này thử nghiệm đức tin chúng ta như là lửa tinh luyện vàng (1 Phi-e-rơ 1:7). Trong sách Ê-sai, Đức Chúa Trời phán: “Ta đã thử luyện ngươi trong lò hoạn nạn” (Ê-sai 48:10). Trong thi Thiên, Đa-vít nói về Đức Chúa Trời: “Chúa đã dò xét lòng con, viếng con lúc ban đêm…Ngài thử nghiệm con” (Thi Thiên 17:3). Liên quan đến Y-sơ-ra-ên, trước giả Thi Thiên nói: “Chúng con phải đi qua lửa, qua nước” (Thi Thiên 66:12). Vì vậy, Kinh Thánh nói về sự chịu khổ như là bị nuốt chửng trong lửa hay bị lửa thử nghiệm. Phi-e-rơ nói chúng ta không nên bực tức hoặc nghĩ nó là sự lạ khi chúng ta trải qua lửa này.Chúng ta được lửa thử nghiệm như là vàng được lửa tinh luyện.
Khi chúng ta bắt đầu tin, Đức Chúa Trời không lìa bỏ chúng ta nhưng đặt một thập tự giá thánh trên lưng chúng ta để làm vững mạnh đức tin chúng ta. Phúc âm là lời quyền năng, nhưng nếu không có hoạn nạn nó không thể thực hiện công việc của mình. Không ai có thể khám phá quyền năng của phúc âm nếu họ không kinh nghiệm nó. Phúc âm có thể bày tỏ quyền năng chỉ ở nơi nào có thập tự giá và nơi có sự chịu khổ. Bởi vì phúc âm là lời sống, nó phải thi hành mọi quyền năng của nó trong sự chết. Nếu không có sự chết, thì phúc âm không thể làm gì được. Không ai có thể khám phá rằng phúc âm là mạnh hơn tội lỗi và sự chết. Phi-e-rơ nói rằng hoạn nạn đau khổ đến trên chúng ta để thử nghiệm chúng ta. Lửa hay sức nóng này là thập tự giá và sự chịu khổ đốt cháy chúng ta. Đức Chúa Trời bắt phải chịu lửa này không có lý do nào khác là để thử nghiệm chúng ta, để xem chúng ta có nhờ cậy Lời Ngài hay không. Đó là lý do vì sao Đức Chúa Trời áp đặt thập tự giá cho mọi tín hữu. Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm và bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời.

2 Bình Luận

Trần Nguyễn

16/03/2017

Hoạn nạn thử nghiệm đức tin.

Thiên Trường

16/03/2017

Dân gian có câu: lửa thử vàng, gian nan thử sức!