CHỈ BỞI ĐỨC TIN 17/06: TRONG MỘT NGÀY

Đăng ngày: 17-06-2017

Kinh Thánh: Xa-cha-ri 3:9
“Vì nầy, tảng đá mà Ta để trước mặt Giê-hô-sua, chỉ một tảng đá mà có bảy con mắt. Này, Ta sẽ chạm trổ nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.”


TRONG MỘT NGÀY

Quý vị có thể làm được những gì trong một ngày? Dù một người có đa năng đến đâu, có thể làm nhiều việc đến đâu cũng không thể so bì với những gì mà Chúa chúng ta có thể làm trong một ngày.


Tảng đá sẽ được chạm trổ, và Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ cất đi tất cả tội lỗi trong một ngày. Dĩ nhiên, chúng ta biết rất rõ rằng tội lỗi không được cất đi bởi bất cứ điều gì ngoại trừ sự chịu khổ của Đấng Christ. Sự chịu khổ của Ngài sẽ dẫn đến sự tha thứ tội lỗi, như Ê-sai 53 nói. Phi-e-rơ và Phao-lô cũng dạy như vậy ở nhiều nơi. Vì vậy, sự khắc trên đá tượng trưng cho sự chịu khổ của Đấng Christ, không phải sự hoài thai hoặc sự giáng sinh của Ngài.

Lời hứa của Đức Chúa Trời cất đi tội lỗi của đất cho thấy việc dâng tế lễ của thầy tế lễ xưa là không có khả năng cung cấp sự tha thứ tội lỗi. Chỉ có sự chịu khổ của Đấng Christ có thể cất đi tội lỗi, không có gì khác. Tất cả những việc làm tốt là vô giá trị và thậm chí tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có tảng đá chạm trổ có thể đạt được sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta, không có gì khác.

Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy sự tha thứ này là mạnh mẽ và quyền năng như thế nào khi Ngài nói rằng Ngài muốn thực hiện tất cả “trong một ngày.” Cụm từ này có nghĩa là Ngài muốn thực hiện điều này trong một ngày – một lần và chỉ một lần. Sự tha thứ và hòa giải đạt được vào ngày hôm đó sẽ là đủ cho những tội lỗi của toàn thế giới – từ ban đầu cho đến đời đời. Đức Chúa Trời không muốn tiếp tục sắp xếp để tha thứ tội lỗi mới trên một cơ sở hàng ngày hoặc hàng năm, như là sự thật dưới thầy tế lễ xưa. Dân Y-sơ-ra-ên phải thường xuyên tìm kiếm sự tha thứ qua sự dâng tế lễ và thờ phượng. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cung cấp sự tha thứ trọn vẹn trong một ngày. Sự chịu khổ của Đấng Christ sẽ là đủ, làm thỏa mãn mọi sự. Tác giả của Hê-bơ-rơ tóm tắt: “Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.” (Hê-bơ-rơ 10:14).

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!