CHỈ BỞI ĐỨC TIN 18/03: CON RẮN ĐỒNG

Đăng ngày: 18-03-2017

Kinh Thánh Ga-la-ti 3:26–27 (Bản truyền thống hiệu đính) “Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ”


 CON RẮN ĐỒNG

Quý vị có nhớ câu chuyện Phi-e-rơ đi trên mặt biển không? Điều gì đã khiến ông bị té? Nếu chỉ nhìn chăm chăm vào Chúa, câu chuyện về ông đã khác đi nhiều lắm phải không? Trong những hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta bởi đức tin, chỉ nhìn chăm chăm vào Chúa chắc chắn sẽ không điều gì có thể hại đến chúng ta.

Một số người tưởng tượng rằng đức tin là một phẩm chất tự nó gắn với tấm lòng, có hoặc không có Đấng Christ. Đây là một sai lầm nguy hiểm. Đấng Christ nên được đặt trực tiếp trước mắt chúng ta hầu cho chúng ta thấy và nghe không có gì ngoài Ngài và tin rằng không có gì gần gũi chúng ta hơn Đấng Christ. Vì Ngài không ngồi vô ích trong thiên đàng, nhưng tiếp tục hiện diện trong chúng ta. Ngài đang hành động và sống trong chúng ta, vì Phao-lô nói: “Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Ông cũng nói rằng bạn “mặc lấy Đấng Christ” (Ga-la-ti 3:27). Vì vậy, đức tin là một cái nhìn chằm chằm không đổi hướng vào một mình Đấng Christ. Ngài là Đấng đắc thắng tội lỗi và sự chết, và Đấng ban cho chúng ta sự công chính, sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Điều này được minh họa bởi câu chuyện con rắn bằng đồng, nó chỉ đến Đấng Christ (Giăng 3:14). Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, những người bị rắn độc cắn trong sa mạc, nhìn chằm chằm không đổi hướng vào con rắn bằng đồng. Những người làm như vậy đã được chữa lành, chỉ bởi nhìn cố định vào con rắn mà thôi. Ngược lại, những người khác không vâng lời Môi-se nhìn vào vết thương của họ thay vì con rắn thì chết. Vì vậy nếu bạn muốn được an ủi khi lương tâm bạn gây họa cho bạn hoặc khi bạn ở trong sư đau khổ khô hạn, thì bạn đừng làm gì cả chỉ nắm lấy Đấng Christ bởi đức tin và nói: “Con tin Chúa Jêsus Christ, Con của Đức Chúa Trời, Đấng chịu khổ, bị đóng đinh trên thập tự giá, và chết vì con. Trong những vết thương và sự chết của Ngài, con thấy tội lỗi của con. Trong sự sống lại của Ngài, con thấy sự đắc thắng trên tội lỗi, sự chết và ma quỉ. Con cũng thấy sự công chính và sự sống đời đời. Con không muốn thấy và nghe điều gì khác ngoài Ngài.” Đây là đức tin thật trong Đấng Christ và cách đúng đắn để tin.

1 Bình Luận

Trần Nguyễn

18/03/2017

"Chỉ chăm xem Giê-xu Đấng treo thân thành kì công....."