Chỉ Bởi Đức Tin 28/11: Lời Hứa Của Chúa Là Chắc Chắn

Đăng ngày: 28-11-2017

Kinh Thánh: Sáng thế ký 15:6
“Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.”


Chúng ta cần nhận ra sự khác nhau giữa lời hứa và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Lời hứa của Ngài yêu cầu đức tin, còn mạng lệnh của Ngài đòi hỏi hành động.

Lời hứa của Đức Chúa Trời là tuyệt đối, và chắc chắn sẽ diễn ra bởi vì chính Ngài thực hiện những lời ấy. Trái lại, mạng lệnh của Chúa chưa bao giờ được vâng phục hoàn toàn. Người ta không sống được với tiêu chuẩn của Chúa bởi vì họ là những tội nhân thảm bại. May thay, sự công bình của chúng ta không dựa vào những nỗ lực vâng theo mạng lệnh của Ngài. Chúng ta không bao giờ có thể sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, sự công bình chúng ta dựa vào lời hứa của Chúa, là lời được lập vững bền và không bao giờ thay đổi. Lời hứa ấy chắc chắn sẽ có hiệu lực khi chúng ta tin cậy. Vì thế, đúng là không thể phủ nhận rằng: chỉ có đức tin mới xưng công bình, và chỉ bởi đức tin mà Chúa mới hoàn tất lời hứa.

Những nỗ lực riêng vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời không giúp chúng ta có được sự chấp thuận của Ngài. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải dạy về những mạng lệnh của Chúa và cố gắng tuân theo những mạng lệnh ấy để nhận thức được tình trạng tuyệt vọng của chúng ta ra sao. Đồng thời cũng phải nhận biết chúng ta cần lòng thương xót, và thiện ý của Đức Chúa Trời nhiều như thế nào. Chúng ta không dựng nên lẽ thật này, và nó cũng không tự mọc trong tâm trí chúng ta như những kẻ thù nghịch vẫn đang la hét, kêu gào. Nhưng Phao-lô dạy lẽ thật này bằng cách trích dẫn sách của Môi-se, ông nói rằng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và được Ngài kể là công bình. Nói cách khác, Áp-ra-ham được xưng công bình bởi vì ông tin vào lời hứa.

Hết thảy lời hứa của Đức Chúa Trời đều dựa vào Đấng Christ. Nếu chúng ta không có Chúa Giê-xu là Đấng hòa giải, thì Đức Chúa Trời chẳng còn liên hệ với chúng ta. Chỉ có duy nhất một sự khác biệt giữa đức tin của Áp-ra-ham với chúng ta. Đó là Áp-ra-ham tin Đấng Christ được hứa sẽ đến, còn chúng ta tin Đấng Christ đã đến rồi. Chúng ta đều được cứu bởi một đức tin giống nhau.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!