Lời Sống Hằng Ngày 17183: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Đăng ngày: 08-09-2017

Kinh thánh: Ê-phê-sô 1:15-23

Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Orange


15 Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, 16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.

1 Bình Luận

Hongphiduong

09/09/2017

Cảm ơn Chúa đã cứu con và chọn con làm con của Ngài xin cho con luôn nương tựa vào Ngài Vì Ngài là Đấng yêu thương xin cho con luôn cầu nguyện và nài xin tha thứ tội lỗi của con Xin cho con luôn cầu nguyện cho nhau và cùng nhau xây dựng một HT vững mạnh và sống một đời sống đẹp lòng Ngài amen