Lời Sống Hằng Ngày 17188: Hãy Để Đức Thánh Linh Dẫn Dắt

Đăng ngày: 13-09-2017

Kinh thánh: Giăng 14:16-18

Diễn Giả:  Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống


16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

1 Bình Luận

Hongphiduong

13/09/2017

Lạy Chúa xin ban thêm năng lực để con luôn sống đẹp lòng Ngài và trung tín rao truyền Danh của Ngài đến với mọi người qua đời sống của con Vì con biết rằng con làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho con Amen