Lời Sống Hằng Ngày 17196: Bước Đi Theo Thánh Linh-Phần 1

Đăng ngày: 21-09-2017

Kinh thánh: Rô-ma 8: 5 – 11

Diễn Giả: Mục sư Hoàng Văn Huy

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Hà Nội


5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. 11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.

1 Bình Luận

Hongphiduong

22/09/2017

Lạy Chúa Thánh Linh xin Ngài ngự trị tấm lòng của con và làm chủ cuộc đời của con Xin ban cho con năng lực của Ngài để con luôn vâng theo ý muốn của Ngài xin ban thêm sức cho con để con trung tín rao truyền Danh của Ngài đến ngày Chúa trở lại amen