Lời Sống Hằng Ngày 17224: Lời Mời Sống Vui Mừng

Đăng ngày: 19-10-2017

 

Kinh thánh: Thi-thiên 30:11-12; Ê-sai 35:1-2; Giăng 15:11

Diễn Giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ


11 Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; 12 Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.

1 Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. 2 Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.

11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

 

1 Bình Luận

Hongphiduong

20/10/2017

Cảm ơn Chúa đã yêu thương con và cứu chuộc con bằng dòng huyết vô tội của Ngài xin cho con luôn vui thỏa trong Ngài và sống một đời sống luôn ca ngợi Danh của Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Ngài amen