Lời Sống Hằng Ngày 17252: Sức Mạnh Của Lời Nói

Đăng ngày: 16-11-2017

Kinh Thánh: Hê bơ rơ 4:14

Diễn Giả: Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Nguồn:Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

14 Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!