Lời Sống Hằng Ngày 17255: Những Bụi Cây Khô Có Thể Đang Trở Nên Thánh

Đăng ngày: 19-11-2017

Kinh Thánh: Xuất Ê díp tô ký 4: 18-20

Diễn giả: Mục sư Bob Kendig

Dịch thuật: Mục sư Bùi Quốc Phong

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

18 Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên. 19 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. 20 Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!