Lời Sống Hằng Ngày 17258: Điều Chỉnh Đời Sống

Đăng ngày: 22-11-2017

Kinh Thánh: Rô ma 12: 1-2

Diễn giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ 

1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!