Lời Sống Hằng Ngày 17262: Tôn Vinh Danh Đức Chúa Trời

Đăng ngày: 26-11-2017

Kinh Thánh: Xuất Ê díp tô ký 20:7

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Thành Phong

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Sanfernando

7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!