Lời Sống Hằng Ngày 17263: Đi Thêm Một Dặm

Đăng ngày: 27-11-2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:38-42

Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

38 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; 40 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; 41 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!