Lời Sống Hằng Ngày 17266: Hãy Cảm Tạ Chúa Luôn Luôn

Đăng ngày: 30-11-2017

Kinh Thánh: Lu ca 17: 11-19

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Quang Hòa

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

11 Đức Chúa Jêsus đang lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma- ri và Ga-li-lê. 12 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, 13 lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! 14 Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. 15 Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; 16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. 17 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! 19 Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.

 

1 Bình Luận

Thao ma na

30/11/2017

Ha lê lu gia! Ha lê lu gia. ..ngơi khen chúa. .....A Men. !