Lời Sống Hằng Ngày 17268: Chức Vụ Chúa Giao

Đăng ngày: 02-12-2017

Kinh Thánh: 2 Các vua 2:12-15

Diễn giả: Mục Sư Trần Thế Thiên Phước

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Tân Phú

12 Ê-li-sê nhìn thấy, bèn la lên rằng: Cha tôi ôi! cha tôi ôi! là xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên! Ðoạn, Ê-li-sê không còn thấy người nữa; rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh.
13 Ê-li-sê bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, trở về, đứng tại trên mé Giô-đanh.
14 Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập nước, và nói rằng: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Ê-li ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Ê-li-sê đi ngang qua.

15 Khi các môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: Thần Ê-li đổ trên Ê-li-sê. Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người,

1 Bình Luận

Tiên Vuong

04/12/2017

Nguyện xin Thần của Tôi tớ Ngài hằng đầy dẫy trên chúng con .Trong sự hầu việc Chúa không bơi năng lục con nguòi nhưng bởi quyền phép của Đúc Chúa Trời. Xin Cha dùng chúng con theo ý muôn Ngài để dem nguồn phuóc đến cho mọi nguòi xung quanh .Amen..