Chân Dung Người Phục Vụ: Mục Sư Huỳnh Văn Ngà

Đăng ngày: 16-02-2014

CDNPV_1316 (namsinh) (640x426)

PTV: Quốc Duy

1 Bình Luận

DƯƠNG TRẦN MINH GIANG

21/09/2016

Xin chương trình vui lòng cho xin file word chân dung người hầu việc Chúa - MS Huỳnh Văn Ngà để tôi có thể chia sẻ với HT trong chương trình sinh hoạt truyền giảng.