Sống Theo Đúng Mục Đích Ngày 27

Đăng ngày: 01-03-2014

h12PTV: Linh Năng

1 Bình Luận

Tài Phan

21/09/2016

Mình thích nghe sách trên Oneway lắm, nếu được nút next (hoặc tự động next) sang phần tiếp theo thì sẽ đỡ mất công quay lại trang đầu để chọn bài học và nghe hơn!
Chúc mục vụ truyền thông của One Way ngày càng phát triển, Chúa ban phước trên các anh chị điều hành để đi đúng đường lối của Ngài!
Anh Tài