Sống Theo Đúng Mục Đích Ngày 34

Đăng ngày: 08-03-2014

h12PTV: Linh Năng

1 Bình Luận

bùi thị sương

03/04/2017

Cảm ơn Chúa , chẳng co´ một chương trình nào của oneway maˋ không co´ ích, riêng bài chia sẻ này giúp tôi học hỏi rất nhiều. Nguyện Chúa chúc phước trên cả con người cũng như chương trình radio này Chúa ôi♡♡♡