Sống Theo Đúng Mục Đích Ngày 40

Đăng ngày: 14-03-2014

h12PTV: Linh Năng

2 Bình Luận

Kim Nguyen

12/09/2017

Cam ta Chua vi Chua da tim va cứu con. Moi giay phút trong cuộc doi tay Chua nam tay con

bùi thị sương

27/03/2017

Cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc phước cho Oneway media ngày mộtt lớn mạnh hầu cho ai nghe tới đều đến vaˋ tìm lạy Chúa vaˋ ăn năn tội mình, thật y´ nghĩa cho tôi