Sống Theo Đúng Mục Đích Ngày 40

Đăng ngày: 14-03-2014

h12PTV: Linh Năng

1 Bình Luận

bùi thị sương

5 tháng trước

Cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc phước cho Oneway media ngày mộtt lớn mạnh hầu cho ai nghe tới đều đến vaˋ tìm lạy Chúa vaˋ ăn năn tội mình, thật y´ nghĩa cho tôi