Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/03: Giữ Mình Trong Sự Yêu Mến Chúa

Đăng ngày: 08-03-2018

Kinh Thánh: Giu-đe 1:21

“Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời”

Phân Đoạn Kinh Thánh: Giu-đe 1:20-23
Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ nầy, là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.


Ông Giu-đe khuyên con dân Chúa trước hết phải xây dựng chính mình trên đức tin đã nhận nơi Chúa Giê-xu, và phải biết “nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện,” nghĩa là cầu nguyện trong năng quyền và năng lực của Chúa Thánh Linh vì Ngài là Đấng cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:26-27). Tiếp theo, ông Giu-đe khuyên Cơ Đốc nhân phải “giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời” (câu 21a), nghĩa là phải có mối tương giao mật thiết với Chúa, sống gần gũi với Ngài, và có mối thông công liên hệ tốt với các con dân Chúa khác, để không đi lạc lối và không bị sa vào cám dỗ. “Giữ mình” để không ra khỏi tình yêu của Chúa và để tình yêu Chúa tuôn tràn qua cuộc đời chúng ta mà đến với anh chị em mình. Trong sự “giữ mình” đó, chúng ta chờ đợi sự thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu để hưởng được sự sống đời đời.

Sau khi khuyên con cái Chúa “hãy giữ mình,” ông Giu-đe khuyên phải biết quan tâm đến những người đang hư mất trong lầm lạc. Cơ Đốc nhân cần bày tỏ lòng thương xót đối với những người “trù trừ” là những người đang đứng trước sự nghi ngờ, lưỡng lự không biết chọn con đường nào. Hãy giúp họ nhận biết rõ chân lý duy nhất để được cứu là tin nhận Chúa Giê-xu. Ngoài ra, cũng cần cứu những người đang đứng trước bờ vực của hồ lửa mà không biết, trách nhiệm của con dân Chúa là phải “rút họ ra khỏi lửa.” Tại đây, ông Giu-đe cũng nhắc chúng ta phải thương xót họ lẫn sợ hãi, và “ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế” (câu 23). Là Cơ Đốc nhân, trách nhiệm Chúa giao là cứu người. Chúng ta sợ tội, ghét tội nhưng phải thương xót và hết lòng đem tội nhân về với Chúa dù họ có tệ hại, lỗi lầm hay nguy hiểm đến đâu. Đó là biểu hiện rõ ràng và cụ thể của những người “giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời.”

Chúng ta cũng từng là những người lầm lạc, xấu xa nhưng Chúa đã yêu mà cứu chúng ta. Do đó, để đáp lại tình yêu của Chúa, chúng ta cũng phải biết yêu thương người khác. Muốn vậy, mỗi chúng ta phải sống như Lời Chúa Giê-xu đã dạy: “…hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài” (Giăng 15:9-10).

Bạn có cứ ở trong Chúa và giữ mình trong sự yêu mến Chúa mỗi ngày không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết giữ mình trong sự yêu mến Chúa và bày tỏ lòng thương xót với những người đang lầm lạc chung quanh con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

3 Bình Luận

Dương Đức Anh

08/03/2018

Yêu Chúa. Yêu tội nhân. Xin Chúa ban thêm năng lực cho kẻ hèn hày được làm thành điều ấy

LVMC

08/03/2018

Đời sống đức tin được bày tỏ, vâng giữ Lời Chúa là biểu hiện của tình yêu.

VCT

08/03/2018

Xin Chúa Thánh linh giúp con giữ mình trong sự yêu thương Ngài để luôn sẵn sàng bày tỏ lòng thương xót người khác.