Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/09: Lời Kêu Gọi Ăn Năn

Đăng ngày: 10-09-2017

Kinh Thánh: Rô-ma 5:9

“Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào!”

Phân Đoạn Kinh Thánh: Gióp 11:13-20
Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng,
Và giơ tay mình ra hướng về Chúa;
Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình,
Chẳng để sự bất công ở trong trại mình,
Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì,
Thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi;
Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình,
Và nhớ đến nó như nước đã chảy qua.
Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa;
Dẫu nay tối tăm, sau sẽ hóa ra như buổi sáng.
Ông sẽ ở bình an vô sự, vì có sự trông cậy;
Ông sẽ tìm tòi bốn bên, rồi nghỉ ngơi yên hàn vô sự.
Lại ông sẽ nằm, không ai làm cho mình sợ hãi,
Và lắm người sẽ tìm ơn của ông.
Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn;
Nó chẳng có nơi ẩn núp,
Và điều nó sẽ trông mong, ấy là sự tắt hơi.


Sau khi ông Sô-pha kết tội ông Gióp và cho rằng vì thiếu khôn ngoan nên ông Gióp đã phạm tội với Chúa (câu 1-12), ông kêu gọi ông Gióp ăn năn để nhận được sự tha thứ và phục hồi. Ông Sô-pha nói ông Gióp hãy “hướng về Chúa” cầu xin sự tha thứ và “bỏ xa khỏi ông những tội ác như làm điều bất công” mà ông đang phạm với Chúa (câu 13-14). Ông Sô-pha tin rằng khi ông Gióp ăn năn, Chúa sẽ tha tội và ban bình an cho ông; những kỷ niệm buồn sẽ trôi đi như nước chảy, và “đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa” (câu 16-17). Ông Sô-pha còn nói thêm, khi ông Gióp ăn năn tội, Chúa sẽ cho ông được nghỉ ngơi an lành, mọi người sẽ trở lại tìm ông xin ân huệ vì họ thấy những phước hạnh Chúa ban cho ông. Nhưng nếu ông không ăn năn và tiếp tục sống như “kẻ hung ác” thì ông sẽ bị hủy diệt, tuyệt vọng cho đến chết (câu 18-20).

Ông Sô-pha dùng quan niệm “Mắt đền mắt, răng đền răng” trong Phục Truyền 19:21 để kết luận rằng ông Gióp giấu tội lỗi, nên dẫn đến hình phạt tương ứng với tội ông đã làm. Ông Sô-pha nói ông Gióp than phiền chống lại Chúa là điều không thể chấp nhận. Chỉ có con đường duy nhất giúp cho ông Gióp giải thoát là phải ăn năn tội và cầu xin Chúa tha thứ. Ông Sô-pha đã đặt mình trong vị trí giống như vị trí của Sa-tan khi Sa-tan đối thoại với Chúa trong 2:4-6. Ông không khuyên ông Gióp đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa mà lại xui ông tìm kiếm Chúa vì lợi ích bản thân. Do thiếu khôn ngoan nên ông Sô-pha đã áp dụng luật pháp của Chúa cách sai lạc. Ông Sô-pha thất bại vì lời khuyên thiếu hiểu biết của ông trong hoàn cảnh đau thương của ông Gióp, do đó lời khuyên của ông Sô-pha không đem lại sự khích lệ mà còn làm tổn thương bạn mình.

 Kêu gọi mọi người ăn năn tội, trở về với Chúa là trách nhiệm của Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần hết sức cẩn thận vì không phải bất cứ khi nào anh chị em chúng ta gặp thử thách, khó khăn cũng là do họ phạm tội với Chúa. Nên nhớ không phải bởi việc làm mà con người được công bình và thoát khỏi hình phạt đời đời, mà chỉ có đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người mới được cứu. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).

 Bạn thường khuyên giúp điều gì khi anh chị em mình gặp hoạn nạn, thử thách?

Cầu Nguyện: Tạ ơn Chúa vì Ngài đã hy sinh đền tội cho con. Xin giúp con luôn vững tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con có lòng nhu mì, tế nhị, khôn ngoan để nâng đỡ anh chị em con trong những hoạn nạn họ gặp. Amen

3 Bình Luận

Lê phước Thành

10/09/2017

Halelugia A men

Hongphiduong

10/09/2017

Cảm ơn Chúa đã chết thay cho con trên thập tự giá xin huyết vô tội của Ngài xóa bôi hết tội lỗi của con Xin cho con luôn vâng theo lời Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Ngài xin cho con luôn khuyên bảo nhau trong Danh Chúa để gây dựng Đức tin với Chúa để Danh Chúa được tỏa sáng qua đời sống của con amen

LVMC

10/09/2017

Xin Thánh Linh Chúa trong lòng, trong trí và trên môi miệng con để con là sự đỡ nâng cho anh em mình...