Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/09: Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách

Đăng ngày: 11-09-2017

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:14-15a

“Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ”.

Ê-phê-sô 2:11-22 Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.
Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.


Người Do Thái luôn tự hào mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời nên khinh thường Dân Ngoại. Nhưng qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân Ngoại, và hiệp họ lại làm một với nhau trong đại gia đình của Đức Chúa Trời (câu 11-18). Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được kể là người đồng quốc cùng các thánh đồ, được ở trong thân thể của Chúa – tức Hội Thánh Ngài; và được hưởng mọi đặc quyền của con cái Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân và các sứ đồ cùng các tiên tri được ví như từng viên đá kết hợp với nhau thành một Đền Thờ Thánh trong Chúa mà nền móng chính là Chúa Giê-xu Christ. Nhờ đó, mỗi chúng ta được Chúa Thánh Linh kết hợp để trở thành ngôi nhà chung Chúa ngự, đó chính là Hội Thánh của Ngài (câu 19-22).

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (Rô-ma 12:5). Chúa Giê-xu đã phá bỏ bức tường ngăn cách và cho mỗi chúng ta được làm một viên đá trong Nhà Ngài. Là một phần trong thân thể của Chúa, chúng ta có bổn phận phải gây dựng thân thể Ngài – tức Hội Thánh Chúa. Là người tin Chúa, tất cả chúng ta đều là anh chị em trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Dù mỗi người có cá tính, sở thích, khả năng, ân tứ khác nhau, nhưng chúng ta phải nương dựa và nâng đỡ nhau trong tình yêu của Chúa để giúp nhau sống hòa thuận, hiệp một trong Ngài. Nếu mọi người đều yêu Chúa và yêu Hội Thánh Ngài, thì sẽ không có sự thù ghét, chia rẽ nhau. Nếu mỗi chúng ta đều kính sợ và vâng phục Chúa, thì sẽ không ai dám dựng lên bức tường ngăn cách giữa mình với anh chị em mình. Vì vậy, nếu còn có điều gì ngăn trở chúng ta hiệp một với anh chị em trong Hội Thánh, thì hãy xin Chúa tha thứ, cứu giúp để dẹp bỏ những ngăn trở đó. Có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau góp phần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh được.

Bạn có phải là những rào cản ngăn trở mối tương giao với anh chị em trong Hội Thánh không? Bạn sẽ làm gì để dẹp bỏ những trở ngại đó?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết trân quý Hội Thánh Ngài và góp phần gây dựng thân thể của Chúa để qua đời sống con mọi người sẽ nhận biết có một Chúa Cứu Thế đầy lòng nhân từ và yêu thương vô hạn.

4 Bình Luận

ThisHuynh

11/09/2017

Lạy Chúa là Cha của chúng con, tạ ơn Ngài vì tình yêu quá lớn của Ngài đối với con, nguyện xin Ngài hằng ở cùng và nhắc nhở con trong mọi việc, nguyện xin Chúa Thánh Linh, Ngài hướng dẫn con để qua đời sống của con bày tỏ được tình yêu mà Ngài đã dành cho con A men.

SaraDoan

11/09/2017

Tình yêu thương che đậy tất cả tội lỗi. Cảm ơn Chúa vì Ngài là tình yêu thương, và sự chết của Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con cũng mặc lấy tình yêu từ nơi Ngài mà yêu mến ae minh.

Hongphiduong

11/09/2017

Lạy Chúa đã cứu con và chọn con làm con của Ngài xin tha thứ tội lỗi của con luôn vâng theo lời Ngài và sống đẹp lòng Ngài xin cho con luôn hiệp một với nhau để khích lệ nhau và xây dựng một HT vững mạnh và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con amen

Hannah Nguyễn

11/09/2017

Lạy Chúa ! Bởi án điển chúng con được cứu chuộc. Chúng con là đoàn dân giao ước của Ngài là tuyển dân Isorael thuộc linh . Bởi sự chết của Chúa Jesus chúng con được hiệp một lại với nhau trong tình yêu của Ngài . Xin cho chúng con yêu thương nhau và xây dựng vương quốc của Ngài trong thế gian này .