TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 17/06: LÀ GIÓ HAY LỬA

Đăng ngày: 17-06-2017


Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Giê-rê-mi 5:12-14

“Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Chẳng phải là Ngài! Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta; chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ; họ sẽ gặp phải như vậy. Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã nói lời đó, nầy, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó.”

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Giê-rê-mi 5:12-14
Kinh Thánh: Phục Truyền 18:19-20

“Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.”

Kinh Thánh: Phục Truyền 18:19-20
“Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.”


LÀ GIÓ HAY LỬA

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Giê-rê-mi 5:12-14

“Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Chẳng phải là Ngài! Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta; chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ; họ sẽ gặp phải như vậy. Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã nói lời đó, nầy, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó.”


Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã có những quy định rất rõ ràng cho những chức vụ mà Ngài lập nên. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký có ghi lại những quy định, cũng như lời cảnh báo cho các tiên tri hầu cho mọi người đều tuân thủ đúng những điều Đức Giê-hô-va đã truyền dạy. Thế nhưng, vẫn tồn tại trong vòng dân Chúa những người tự xưng mình là tiên tri, tự đưa ra những sứ điệp rồi nhân danh chính mình rao ra trong vòng dân chúng. Những sứ điệp này không phải là lời cảnh báo, cũng không hướng con người sống theo Lời Chúa, nhưng là những lời êm tai, ru ngủ đời sống tâm linh của họ và dẫn họ mỗi ngày càng xa cách Chúa, vì trong chính họ không có sứ điệp của Đức Chúa Trời (câu 13). Lời Chúa cho biết rằng số phận của những tiên tri giả này cũng giống các thần giả dối. Họ như những cơn gió, công việc của họ chỉ là hư không mà thôi (Ê-sai 41:29). Tuy nhiên, họ phải nhận lấy hậu quả của những điều sai trật mà họ đã gây nên (câu 13).

Ngược lại hoàn toàn với hình ảnh ấy là hình ảnh các tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ là đối tượng được Đức Chúa Trời truyền ban sứ điệp. Các tiên tri rao truyền sứ điệp nhân Danh Chúa, cho nên những lời ấy được ứng nghiệm. “Lửa” là hình ảnh được dùng làm biểu tượng cho những tiên tri của Chúa. Họ là những ngọn lửa, dân Chúa chính là củi. Hình ảnh ngọn lửa thiêu đốt củi với sức mạnh càng ngày càng cao và mang tính triệt để, cho chúng ta hình dung sứ điệp của các tiên tri của Chúa truyền rao cũng sẽ có tác dụng trên dân chúng thể ấy. Chính Đức Giê-hô-va đã làm cho ứng nghiệm mọi Lời Ngài đã khiến các tiên tri của Ngài nói ra. Vì thế, dân chúng cần phải cẩn trọng lắng nghe và làm theo những điều từ các tiên tri này.

Thế nhưng trong thực tế, dù là bối cảnh ngày xưa hay ngày nay thì con người thường có xu hướng thích nghe những điều êm tai và thuận với lòng mình. Song Lời Chúa hôm nay nhắc nhở những điều con người cần quan tâm tìm kiếm lắng nghe. Chỉ có Lời Hằng Sống từ Đức Chúa Trời mới đem đến cho con người sự sống.

Trước mặt Đức Chúa Trời, bạn là lửa hay là gió?

  Cầu Nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! xin giúp con luôn nhận được sứ điệp từ nơi Chúa để nói và sống cách ích lợi, cũng như có sự khôn ngoan để nhận biết những sứ điệp và sứ giả đến từ Ngài. Amen.

Cầu Nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! xin giúp con luôn nhận được sứ điệp từ nơi Chúa để nói và sống cách ích lợi, cũng như có sự khôn ngoan để nhận biết những sứ điệp và sứ giả đến từ Ngài. Amen.

2 Bình Luận

Cherish

17/06/2017

Speak, God. I'm your servant, ready to listen.

Hongphiduong

17/06/2017

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con Xin cho con nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của con Xin cho con luôn vâng theo lời Ngài và sống biết làm theo lời Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Ngài và xin Thánh Linh ngự trị tấm lòng của con để con hiểu biết lời Ngài và làm theo ý muốn của Ngài trên đời sống của con amen