TNHN | 03.12.2013 | Đức Chúa Trời Chờ Đợi Đúng Thời Hạn

Đăng ngày: 03-12-2013

3-12-2013(m)

Kinh Thánh: “Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép; họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn.” (Sáng Thế Ký 41:14)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!