TNHN | 09.12.2013 | Chúng Ta Sẽ Được Thưởng

Đăng ngày: 09-12-2013

09-12-2013(m)

Kinh Thánh: “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:11-12)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!