Bài Hát Yêu Thích

Nhạc ngoại | Trình bày: Hagim

 1. Thứ tự
 2. Tên bài hát
 3. Sáng tác
 4. Trình bày
 5. Link bài hát
 
 • 1
 • Dâng Chúa đời em
 • Vĩnh Nguyên
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/1.DANG_CHUA_DOI_EM.mp3
 
 • 02
 • Giê-xu yêu em
 • Tốp ca
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/2.GIEXU_YEU_EM.mp3
 • 03
 • Đôi tay dâng Chúa
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/3.DOI_TAY_DANG_CHUA.mp3
 • 04
 • Ngài đến tìm con
 • Thiên Ý - Huy Trí
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/4.NGAI_DEN_TIM_CON.mp3
 • 05
 • Môi miệng em dâng Giê-xu
 • Tina
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/5.MOI_MIENG_EM_DANG_GIEXU.mp3
 • 06
 • Lắng nghe Ngài
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/6.LANG_NGHE_NGAI.mp3
 • 07
 • Đấng tha tội con
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/7.DANG_THA_TOI_CON.mp3
 
 • 08
 • Rao danh Giê-xu
 • Tốp ca
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/8.RAO_DANH_GIEXU.mp3
 • 09
 • Sinh ra để được yêu
 • Thúy Kiều
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/9.SINH_RA_DE_DUOC_YEU.mp3
 • 10
 • Bước theo đường Chúa
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/10.BUOC_THEO_DUONG_CHUA.mp3
 • 11
 • Giê-xu chọn con đây
 • Hà My
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17013/11.GIEXU_CHON_CON_DAY.mp3
 • 12
 • Chọn Giê-xu thôi
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/1.CHON_GIEXU_THOI.mp3
 • 13
 • Tình Bạn Thân
 • Hoài Linh
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/2.TINH_BAN_THAN.mp3
 • 14
 • Cùng Giúp Đỡ Nhau
 • Mỹ Trinh
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/3.CUNG_GIUP_DO_NHAU.mp3
 • 15
 • Những Người Bạn Tuyệt Vời
 • Tốp Ca
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/4.NHUNG_NGUOI_BAN_TUYET_VOI.mp3
 • 16
 • Giê-xu Bạn Rất Thân
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/5.GIEXU_BAN_RAT_THAN.mp3
 • 17
 • Con Được Dựng Nên Cách Diệu Kỳ
 • Tina
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/6.CON_DUOC_TAO_NEN_CACH_DIEU_KY.mp3
 • 18
 • Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại
 • Tina
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/7.DANG_SANG_TAO_VI_DAI.mp3
 • 19
 • Tíc Tắc Tíc Tắc
 • Tốp ca
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/8.TIC_TAC_TIC_TAC.mp3
 • 20
 • Lắng Nghe Ngài
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/9.LANG_NGHE_NGAI.mp3
 • 21
 • Đấng Tha Tội Con
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/10.DANG_THA_TOI_CON.mp3
 • 22
 • Như Lời Ngài Đã Hứa
 • Thiên Ý
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/11.NHU_LOI_NGAI_DA_HUA.mp3
 • 23
 • Bạn Thân Nhất
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17014/13.BAN_THAN_NHAT.mp3
 • 24
 • Thay Đổi
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/1.THAY_DOI.mp3
 • 25
 • Ngài Luôn Trông Mong
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/2.NGAI_LUON_TRONG_MONG.mp3
 • 26
 • Nhìn Xem Chúa Giê-xu
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/3.NHIN_XEM_CHUA_GIEXU.mp3
 • 27
 • Tình Thương Bao La
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/4.TINH_THUONG_BAO_LA.mp3
 • 29
 • Phước Hạnh Chúa Ban
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/5.PHUOC_HANH_CHUA_BAN.mp3
 • 30
 • Chúa Tình Thương
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/6.CHUA_TINH_THUONG.mp3
 • 31
 • G333
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/7.G333.mp3
 • 32
 • Xin Cha Dạy Con
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/8.XIN_CHA_DAY_CON.mp3
 • 33
 • Quăng Xa
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/9.QUANG_XA.mp3
 • 34
 • Nhìn Lên Cứu Chúa
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/10.NHIN_LEN_CUU_CHUA.mp3
 • 35
 • Ngài Đã Gọi Con
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/11.NGAI_DA_GOI_CON.mp3
 • 36
 • Chúa Yêu Em
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/12.CHUA_YEU_EM.mp3
 • 37
 • Hiệp Một Trong Tình Thương
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/13.HIEP_MOT_TRONG_TINH_THUONG.mp3
 • 38
 • Lòng Em Vui Vẻ
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/14.LONG_EM_VUI_VE.mp3
 • 39
 • Bí Mật Của Em
 • Đang cập Nhật
 • https://file.oneway.vn:8080/List_BHYT/BHYT-17015/15.BI_MAT_CUA_EM.mp3