"Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 3:3-4:3 )

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng nhìn thấy tấm lòng chúng con. Chúa luôn yêu con người dù bề ngoài chúng con như thế nào đi nữa. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng yêu thương giống Chúa. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Chrsit. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này