Satan sụp đổ và sự chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.2)

Niềm Tin Căn Bản
07:45 09/01/2020

Oneway.vn - Chúa có thẩm quyền thống trị satan 

Mặc dù satan được gọi là vua chúa của thế gian này nhưng Chúa có thẩm quyền trên chúng

(Giăng 12:31), nhưng Đa-ni-ên 4:17 chép: “Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó”.

Và Thi thiên 33:10-11 chép: “Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia”. 

Vâng, satan là vua chúa của thế gian, nhưng Chúa mới là Đấng nắm giữ quyền tối thượng.

Mặc dù satan ở khắp mọi nơi, lừa dối và giết người, nhưng Chúa Jesus có toàn quyền đối với nó. 

Mác 1:27 chép: “Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời!”

Phi-e-rơ nói: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. (1 Phi-e-rơ 5: 8-9). 

Nói cách khác, đau khổ, hoạn nạn là cách Satan dùng để nuốt chửng các môn đồ. Nhưng 1 Phi-e-rơ 3:17 chép: “Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy”. Hàm sư tử chỉ được mở ra và ngậm lại theo ý Chúa.

Chúa Jesus nói satan là kẻ giết người ngay từ đầu (Giăng 8:44). 

Nhưng liệu nó đã cướp được món quà sự sống ra khỏi tay Đấng ban tặng chưa? 

Phục truyền luật lệ ký 32:39 chép: “Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời, Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, Làm cho bị thương và chữa cho lành, Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được”.

Và Giăng 4:15: “Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia”.

“Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va” (Gióp 1:21).

Khi satan có ý định diệt Gióp để chứng minh rằng ông sẽ trở mặt với Chúa, nó phải xin phép Chúa trước khi hủy diệt tài sản của ông và tấn công cơ thể ông bằng bệnh tật. 

Trong Gióp 1:12, Chúa phán: “Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va”.

Satan là kẻ cám dỗ!

Nó muốn chúng ta phạm tội. Sách Lu-ca chép rằng satan cám dỗ Phi-e-rơ chối Chúa ba lần. 

Nhưng liệu nó có thể làm điều đó mà không được Chúa cho phép hay không? Hãy lắng nghe điều Chúa Jesus nói với Phi-e-rơ trong Lu-ca 22: 31-32: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình”.

Satan không thể cám dỗ Phi-e-rơ mà không được Chúa cho phép. Và khi được cho phép, giống như trường hợp Gióp, Chúa đặt cho nó một ranh giới: Ngươi không được tiêu diệt Phi-e-rơ. Ngươi chỉ được quyền khiến Phi-e-rơ vấp ngã tối nay. Chúa Jesus mới là Đấng nắm quyền, không phải satan. Satan không được phép đi xa hơn ý muốn Ngài.

Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 4: 4 rằng chúa đời này đã làm mù lòng những người không tin. 

Nhưng satan không có quyền năng tối thượng. Chúa có thể chiến thắng và chống lại nó. “Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! --- đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ”.

Xem thêm: Satan sụp đổ và chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.1)

                 Satan sụp đổ và chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.3)


Bài: John Piper, dịch: Hồng Nhạn

(nguồn:desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này