// Video nổi bật

MS
Tà Áo Xuân
25/01/2014
MS
He Came | Chúa Đến
27/12/2013
Break Open The Sky
Break Open The Sky | Tobymac
15/11/2013
Mừng Sinh Nhật Chúa
Mừng Sinh Nhật Chúa
11/12/2013
Ngày Là Tất Cả Cho Tôi
Ngài Là Tất Cả Cho Đời Con
8/11/2013
Phước Cho Nhân Loại
Phước Cho Nhân Loại | Cello và Piano
21/12/2013
MS
Promise To Keep | Trans-Siberian Orchestra
29/11/2013
Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
6/01/2014
MS
Our God | Chúa Chúng Ta
4/12/2013
MS
Phước Cho Người
5/12/2013
Trọn Đời Ngợi Khen
Trọn Đời Ngợi Khen
13/01/2014
Đứng Vào Nơi Sứt Mẻ
Đứng Vào Nơi Sứt Mẻ | Stand In The Gap
11/12/2013
Xem Tất Cả