Sách
Pull down to refresh...
Release to refresh...
Refreshing...
Loading...
Chương
CÂU KINH THÁNH TRONG NGÀY
Chẳng ai Thánh như Đức Giê-hô-va, Chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài! Không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời chúng ta.

I Sa-mu-ên 2:2 (RVV11)