Sách
Sáng-thế Ký
Xuất Ê-díp-tô Ký
Lê-vi Ký
Dân-số Ký
Phục-truyền Luật-lệ Ký
Giô-suê
Các Quan Xét
Ru-tơ
I Sa-mu-ên
II Sa-mu-ên
I Các Vua
I Sử-ký
II Sử-ký
E-xơ-ra
Nê-hê-mi
Ê-xơ-tê
Gióp
Thi-thiên
Châm-ngôn
Truyền-đạo
More
Chương
CÂU KINH THÁNH TRONG NGÀY
Chẳng ai Thánh như Đức Giê-hô-va, Chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài! Không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời chúng ta.

I Sa-mu-ên 2:2 (RVV11)