Kinh Thánh: Lu-ca 2:15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: “chúng ta hãy đi đến thành bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.”


Nếu những người mục đồng này không tin lời các thiên sứ, thì họ sẽ không đi đến Bết-lê-hem. Họ cũng sẽ không làm bất cứ điều gì sau đó, như đã được ghi chép lại trong Tin Lành Lu-ca. Nhưng với người không tin Chúa, có thể sẽ nói: “Vâng, nếu là tôi thì cũng sẽ chắc chắn tin sứ điệp đó, vì do chính một thiên sứ từ trời công bố nó cho tôi mà!”. Thật ra, họ không hiểu những gì họ đang nói. Vì người nào không nhận Lời Chúa bởi sự chính sự tốt lành của Phúc âm, thì cũng sẽ không bao giờ nhận được, cho dù ai đang rao giảng điều đó– thậm chí nếu tất cả thiên sứ cùng đến và rao giảng cho họ đi nữa.

Hơn nữa, những người mà tin sứ điệp cách lệ thuộc vào người rao giảng, thì chưa chắc họ đã tin Lời Chúa. Họ cũng sẽ không tin Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Thay vào đó, họ tin vào người truyền đạo. Kết quả là: đức tin của họ không bền lâu. Trái lại, những người tin Lời Chúa, mà không chú ý đến người truyền đạo. Họ quý trọng Lời Chúa, không phải do người nào truyền đạo. Nhưng ngược lại, họ tôn trọng người truyền đạo, vì người này giảng Lời Chúa. Họ không bao giờ đặt đối tượng rao giảng cao hơn Lời Chúa. Nếu người truyền đạo sa ngã đức tin, thất bại trong đời sống, hoặc bắt đầu giảng một sứ điệp khác lạ, thì các tín hữu này sẽ từ bỏ người truyền đạo, chứ không bao giờ từ bỏ Lời Chúa. Họ sẽ gắn bó với Lời Chúa, và niềm tin của mình, bất kể người truyền đạo như thế nào, hoặc có tình huống xấu nào xảy ra.

Đây là sự khác nhau giữa đức tin thật, và niềm tin con người. Niềm tin con người luôn luôn gắn với con người. Do đó, nhiều khi họ tin cậy và tôn trọng Lời Chúa, vì cớ người rao giảng nó. Còn đức tin thật gắn bó với chính Lời Chúa, là Lời đến từ chính Đức Chúa Trời. Đức tin thật tin, tin cậy, và tôn trọng Lời Chúa vì cớ bản chất của nó, không phải vì người rao giảng nó. Đức tin đó mạnh mẽ đến nỗi cảm nhận rằng: Lời Chúa là thật và không ai có thể hủy phá nó – ngay cả chính sứ giả đầu tiên loan báo nó.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này