Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-37 “Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái Pha-nu-ên, về bộ tộc A-se, tuổi đã cao. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà chẳng hề rời khỏi đền thờ, cứ đêm ngày phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện.”


Trong câu chuyện của bà An-ne, chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại những việc tốt lành, chẳng hạn như sự kiêng ăn, cầu nguyện, và đi nhà thờ. Chúng ta có từ chối các việc lành không? Đây là câu trả lời của chúng ta: Ai lại từ chối các việc lành? Chúng ta chỉ từ chối các việc làm giả dối mà đội lốt việc lành.

Sự kiêng ăn, cầu nguyện, và đi nhà thờ là các việc làm của đức tin nếu được thực hiện trong tinh thần đúng đắn. Nhưng vấn đề nảy sinh, khi có những người thiếu suy nghĩ nhảy vào Kinh Thánh, áp đặt cái nhìn của mình vào nhân vật, và chỉ chú tâm vào công việc thể hiện bên ngoài của những người trong Kinh Thánh. Họ muốn học đòi về sự nên thánh, bằng cách ngay lập tức cố gắng làm theo ngay những gì có thể. Tiếc thay, điều này chỉ tạo ra những con người giả hình, vì họ quên rằng Kinh Thánh nói nhiều về con người hơn là công việc của họ. Ví dụ, Kinh Thánh chép rằng Chúa nhậm của lễ của A-bên, nhưng cũng chép rằng “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình”

(Hê-bơ-rơ 11:4a).

Tuy nhiên, những người giả hình thường bỏ qua yếu tố đức tin, và con người, mà chỉ để ý đến những gì họ muốn làm. Họ cố bám lấy việc làm – mà lại bỏ qua đức tin. Giống như chỉ ăn cái vỏ lúa bên ngoài, mà ném hạt gạo đi. Như tiên tri Ô-sê nói: Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân, như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích bánh nho khô.”(Ô-sê 3:1).

Nếu bạn muốn kiêng ăn và cầu nguyện giống An-ne đã làm, điều đó là tốt. Nhưng trước hết bạn phải học tập noi theo gương đức tin của bà, và rồi sau đó sẽ làm theo những công việc của bà.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này