Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:12 “Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.”


Vì sao Đức Chúa Trời cảnh cáo các nhà thông thái đừng quay trở lại nơi vua Hê-rốt? Vì cho dù Hê-rốt có phát hiện, thì Đức Chúa Trời vẫn có thể dễ dàng bảo vệ Chúa Jêsus khỏi ông ta, và cả thế giới kia mà! Lý do mà Đức Chúa Trời phán dạy như vậy là để chúng ta học biết sự vâng lời, và đừng thử Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên xem thường những gì chúng ta có thể hoàn thành với sự giúp đỡ của những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng.

Bạn chắc chắn nên tin Đức Chúa Trời và nói: “Tôi sẽ tin cậy Đức Chúa Trời. Mọi sự sẽ trở nên tốt lành.” Nhưng nếu bạn chỉ tin cậy Ngài, theo cách bạn không muốn làm gì cả, và nói rằng: “Tôi sẽ tin cậy Đức Chúa Trời. Điều gì được định để phát triển thì thế nào đi nữa sẽ phát triển”. Nếu như vậy, thì sự tận hưởng mọi sự Đức Chúa Trời đã dựng nên là gì?  Theo Sáng Thế Ký 1, Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự trong thế giới, và thiết lập cách mà loài người nên quản trị, sử dụng, và làm việc với mọi tài nguyên mà Chúa đã dựng nên. Ngài sẽ không chống lại trật tự được dựng nên, và tạo ra một ngoại lệ đặc biệt, chỉ dành riêng cho bạn. Vì vậy trong những lãnh vực Lời Đức Chúa Trời không ra lệnh cho bạn, bạn nên tiếp tục sử dụng sức mạnh, tài sản, bạn hữu của bạn, và mọi thứ khác mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Bạn nên duy trì trật tự được Đức Chúa Trời tạo dựng và thiết lập trong Sáng Thế Ký 1, vì Ngài không vô cớ ban mọi sự cho bạn. Ngài sẽ không hóa nước thành rượu hoặc biến đá thành bánh chỉ dành cho bạn.
Vì vậy, bạn nên nhận lảnh, và biết ơn vì mọi sự mà Đức Chúa Trời đã cung cấp, và sử dụng nó theo như cách mà Ngài đã tạo dựng trừ khi Lời Đức Chúa Trời phán bảo với bạn rằng hãy làm một cách khác.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này