Niam să ală ồng mò oh mi kòñ gơboh. Ală ồng mò oh mi gam ơm iat Bơta Hòi Dan Kòp Ngai hơđang gùng Oneway Radio gan dê oă cau git làm bơh Jơnau Yàng dê mơ neh cih lòi wơl ală bơta bơtê niam geh sơnđan la CBN Devotional Daily. Kơp kòñ ală ồng mò oh mi rơp dòp geh pràn pa tòm gùng lòt jat Yàng kòp ngai.

Gơs tú lơi ồng mò oh mi tìp ală bơta ò niam tus dô dớ lé tòm rai kis he dê sơl? Ồng mò oh mi gó ală bơta rlau mơ pran is he dê ò? Ồng mò oh mi sên gó he gam ntao di gah brong jrô bơh ală bơta ò di mơ gung ò? Jơnau Yàng ngai do rơp chôl pơndòm ồng mò oh mi dòn kơnòm di Yàng Tòm Trồ la Bơtau Gơnap Gơnoar rơp dong ồng mò oh mi tòm jơh ală bơta.

Ngai do, ngai 28/11/2023 bơta Hòi Dăn Kòp Ngai dăn jà ală ồng mò oh mi bơtê bal Jơnau Yàng dê kơnờm dê bơta dong kòl Maria Schleicher dê bơh tơnggume YÀNG TÒM TRỒ GƠNAP GƠNOAR

“Ơ Yàng la Yàng Tom Trồ, bơtau Gơnoar Dờng Làm Jơh, Kơnràñ Gam Gơs mơ Neh Gơs, bol hi ưnngài Kơnràñ, tài bơh Kơnràñ neh ai gơnap gơnoar dờng Kơnràñ dê mơ neh sơntòm at bồ.” (Yal Tơlik 11:17)

Tòm ală tú roh bơta gơn kơnòm tòm rai kis, Jơnau Yàng tòm sră Yal Tơlik 11:17 chôl pơndòm mơ pơndòm pơniang bol he oă ngan:
“Ơ Yàng la Yàng Tom Trồ, bơtau Gơnoar Dờng Làm Jơh, Kơnràñ Gam Gơs mơ Neh Gơs, bol hi ưnngài Kơnràñ, tài bơh Kơnràñ neh ai gơnap gơnoar dờng Kơnràñ dê mơ neh sơntòm at bồ.”

Kơnòm dê seng Sră Goh do, Jơnau Yàng ai he in gó Yàng Tòm Trồ la Bơtau at bồ tòm plai ù mơ la Bơtau gơs is mơ gam gơs sùm sùm. Rlau mơ hớ, Yàng la Yàng Tòm Trồ Gơnap Gơnoar, la Bơtau rgơi lợh ală bơta dơng rlau mơ bơta kơlôi sơnưng he dê.
Behớ, bulah ẵn tìp ală broă ò niam lơi hala tìp ală tú bol glar kal ke gen să tòm Yàng tơng kah ẵn in kah tus Yàng Tòm Trồ la Bơtau. Kơnrẵn la Yàng Tòm Trồ gơnap gơnoar.

Tòm sră Sơnròp 1:7, bol he gó Yàng Tòm Trồ đơs mơ ồng Abraham lah: “Añ la Yàng Tom Trồ Gơnap Gơnoar Làm Jơh, mê lòt tĕ di đap Añ mơ lơh gơs dô nă cau wil tơl.” Yàng Tòm Trồ Sơnròp gơlik gơs dê la Yàng Tòm Trồ geh rang tơlik tòm sră Yal Tơlik. Kơnrẵn la BƠTAU GƠS IS MƠ GAM GƠS SUM SUM. Yàng ho lah să tòm Kơnrẵn rơp lơh ală bơta Kơnrẵn ho ai bol he in tòm nùs kỡn niam Kơnrẵn dê.

Bulah tú do bol he ò hềt dòp gó jơnau ho Yàng dê mơya bol he kừ dô nùs kơp gơn tú jơ niam Kơnrẵn dê. Să tòm ồng Abraham neh don bơr Yàng wil tơl mơ kơp gơn kon jơnau ho dê bulah ồng neh dơng sơnam. Ngan behớ, bol he dòn kơnòm té di Yàng la Bơtau git jơh ală bơta tus mơ bol he mơ sùm lơh ală bơta dơng mơ crih crài tòm rai kis he dê. Broă bol he pal lơh la don kơnòm Yàng wil tơl, kòp cơnđòa lòt jat Kơnrẵn. Kòp ngai lòt gan bol he geh cơnđòa bơh bơta nđàc Kơnrẵn pà ai.

Yàng Tòm Trồ la Bơtau Gơs Is Mơ Gam Gơs Sùm Sùm. Kơnrẵn la Bơtau lơbơn niam. Kơnrẵn la Bơtau gơs gơnoar at bồ tòm tú jơ mơ Kơnrẵn sùm gơs bơta rondap tap seng niam rlau jơh ală cau joi jat Kơnrẵn.

Dan jà bol he dô nùs bal tòm bơta hòi dan:

Ưnngai Yàng bơh Kơnrẵn la Bơtau gơnap gơnoar, la Bơtau dong Kơl kon mơ at bồ ală bơta gơlik tus hơ kon. Dan Yàng dong kon sùm sùm don kơnòm mơ jao phi ală bơta kơlôi rcang mơ ò ring lơngai Kơnrẵn in. Kon dòn kơnòm Kơnrẵn la Bơtau ai bơta lơngai mơ pràn kon in nàng kon rgơi lòt gan ală tú tơngai kal ke tòm rai kis do. Kon hòi dan tòm sơnđan Yàng Jesus Krist, Amen.

Ơ ală ồng mò oh mi kỡn gơboh, bulah tú jơ do ồng mò oh mi gam tìp ală bơta kal ke mbe lơi gen sùm kah lah Yàng Tòm Trồ sùm sùm ơm bal mơ ồng mò oh mi. Dòn kơnòm té Yàng bơh Jơnau Yàng tòm Sră Goh tơng kah bol he kah tus Yàng la Bơtau Gơnap Gơnoar, la Bơtau bơtơl pràn bol he in mơ at bồ ală broă gơlik gơs mơ bol he. Behớ, ơn té jơnau ưnngai Yàng Tòm Trồ. Să tòm Kơnrẵn la Alpha mơ Ômega, Bơtau sơnròp mơ Bơtau lôi dút. Tòm kơnòm té di Yàng tòm jơh ală bơta.

Ơm ngac ală ồng mò oh mi yơ. Dăn Yàng ai lơngai ală ồng mò oh mi in tòm jơh dô ngai pa mơ dan tìp wơl ală ồng mò oh mi tòm ngai hìng!

Ơ ală ồng mò oh mi kòñ gơboh, dilah ồng mò oh mi kòñ bơtê git oă rlau bơh Yàng hala gơs bơta kalke, kơlôi sơnơng lơi mơ kòñ tompà mơ bol hi, dan ồng mò oh mi cih lòi wơl bơta kơlôi sơnơng hơ̆ tòm tiah hơđơm do, hala cih tòm fanpage Facebook dê, hala pơyoa email tus dê: [email protected]. Yàng Jesu kòñ gơboh ồng mò oh mi. Bol hi kơp kòñ ngăn gơs bơta gơtòmklac bal mơ ală ồng mò oh mi.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này