Kinh Thánh: Lu-ca 2:9 “Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh, nên họ rất sợ hãi.”


Trước hết, sự kiện được mô tả trong phân đoạn này không phải là một người đang kể tin lành cho một người khác. Mà đó là sự kiện một thiên sứ từ thiên đàng đến, và công bố sự giáng sinh của Đấng Christ cho các mục đồng. Không người nào trong vòng họ hay biết gì về điều này. Thứ hai, lưu ý rằng Đấng Christ được sinh ra vào lúc nửa đêm. Điều này cho thấy rằng thế gian đang ở trong sự tối tăm khi Ngài đến, và lý trí con người không thể nhận biết Đấng Christ. Thiên đàng phải được bày tỏ cho thế gian. Thứ ba, ánh sáng rạng ngời bao quanh mục đồng, bày tỏ rằng cần có điều gì đó hoàn toàn khác với ánh sáng của lý luận.

Lu-ca nói:

Vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh.”

Ông gọi ánh sáng đó là sự chói lòa vinh quang của Chúa. Vì sao? Ông nói điều này để nhấn mạnh sự kỳ diệu và cho chúng ta thấy bản chất của phúc âm. Chỉ có ánh sáng thiên đàng dạy về Đấng Christ mà thôi. Ánh sáng từ thiên đàng chiếu sáng qua các sứ đồ, và những người theo họ bấy giờ để rao giảng phúc âm. Thiên sứ trong câu chuyện này giống như tất cả các truyền đạo của phúc âm, và các mục đồng giống như tất cả người nghe.

Vì vậy, phúc âm đến từ thiên đàng và không khoan dung với sự dạy dỗ khác thêm vào phúc âm, vì sự dạy dỗ của con người là ánh sáng thế tục và vinh quang của con người. Điều đó nâng cao vinh quang và ca ngợi con người, làm cho người ta kiêu ngạo, cứ dựa vào nỗ lực của riêng họ. Nhưng phúc âm dạy mọi người tin cậy Đấng Christ. Vì thế hãy nhờ cậy hoàn toàn vào ân điển và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Hãy tôn vinh Đấng Christ và cứ dạn dĩ ở trong Ngài.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này