Ƀing ta hlak hmư̆ Tơlơi Lir Hơbĭt Khua Yang Rĭm Hrơi amăng Oneway Radio hăng lu tơlơi hrăm mơ̆ng Boh Pơhiăp Ơi Adai găn tơlơi mưn amăng tơlơi hơdip rĭm hrơi kơ lu čô mơnuih, tui sŏp hră CBN Devotional Daily. Čang rơmang tơlơi hơdip ƀing ta či phrâo nanao amăng jơlan đuaĭ tui Khua Yang rĭm hrơi.

Wơt dah Khua Yang pơdah tơlơi khăp kơ abih bang mơnuih samơ̆ rĭm c̆ô hơmâo tơlơi tŭ mă phara. Đơđa hơmâo ƀuh laih bruă Khua Yang ngă jing mơyang hling hlang, samơ̆ hơngah ƀu kiăng tŭ mă Khua Yang. Ăt hơmâo mơ̆n lu mơnuih tơdang mưn găn tơlơi khăp laih anŭn tơlơi pơklaih, ăt tañ pok pran jua, pơyơr tơlơi hơdip gơñu pô đuaĭ tui Khua Yang.

Hrơi anai,lơ 02/01/2022,Tơlơi Lir Hơbĭt Khua Yang Rim Hrơi iâu pơthưr abih bang ƀing ta hrăm hrŏm hơbĭt Boh Pơhiăp Ơi Adai hăng Katy Kauffman tui hăng akŏ tơlơi hrăm KIĂNG ĐUAĬ TUI KHUA YANG

Tui anŭn gơñu čơdơ̆ng kơwưh pơđur kơ Yêsu tơbiă mơ̆ng tring gơñu. Tơdang Yêsu čơdơ̆ng đĭ sŏng, mơnuih yang sat ngă anŭn rơkâo pơđur kơ Yêsu kiăng kơ dưi dŏ hrŏm hơbĭt hăng Ñu. (Markôs 5:17‭-‬18)

Hlak thŭn dŏ čơđai kâo ƀuh Khua pô pơtô Philip prŏng glong biă mă. Kâo pơmĭn ñu jing pô khua git gai kŏm păn, pô mă bruă c̆ruih apui ƀudah khua police, samơ̆ ñu jing khua pô pơtô. Amăng mlăm hrơi tơjuh, kâo hơmâo hơmư̆ mơ̆ng khua pô pơtô boh pơhiăp tơdu rơ un ră ruai kơ tơlơi hơdip sac̆ô đah rơkơi kơnuih kreñ hăng hơdip jăn păn. Samơ̆ tơl bưp Khua Yang Yêsu laih tơlơi hơdip ñu pơblih abih bang.

Sa c̆ô đah rơkơi yang sat mŭt rơbat hyu ƀơi anih pơsat kwar Gêrasen. Abih bang mơnuih leng kơ huĭ laih anŭn ƀu hơmâo hlơi dưi djă kơ̆ng ñu ôh. Arăng anŭh tơkai laih anŭn c̆ăp tơngan ñu hăng hrĕ c̆uăk samơ̆ ñu wŏk joh hĭ. Tơdơi mơ̆ng anŭn Khua Yang Yêsu rai pơ anih anai laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn Khua Yang yơh jing pô dưi klĕh c̆uăk akă amăng pran jua ñu.

Tơ ñu ƀuh Yêsu ñu laĭ “Hơgĕt tơlơi Ih hmâo hăng kâo, Ơ Yêsu Ană Ơi Adai Pô Glông Hloh? Kâo kơwưh kơ Ih hăng anăn Ơi Adai, anăm pơtơnap kâo ôh.” (Markôs 5:7)

Khua Yang Yêsu ƀu rai ngă pơtơnap ñu ôh, Khua Yang rai djru ñu. Pô đah rơkơi anai hơmâo lu yang sat mŭt, laih anŭn Khua Yang Yêsu puh pơđuăi yang sat hăng brơi mŭt amăng khul bui jĕ anŭn. "Abih bang bơbui anŭn hmâo kơplah wah dua rơbâo drơi, mơ̆ng kriăng čư̆ kơdâo trŭn amăng ia rơsĭ, laih anŭn djai hơngơ̆t amăng ia."  (Markôs 5:13)

Tơ plei pla tơbiă nao kiăng ƀuh tơlơi hơgĕt hơmâo truh, gơñu ƀuh pô đah rơkơi anai hlăk dŏ ber, buh sum ao, laih anŭn tơlơi pơmĭn tơngăl laih. Bruă truh anai ngă kơ gơñu huĭ bral. Ƀing gơñu thâo tơlơi hơgĕt hơmâo truh laih kơ khul bui laih anŭn pơđur Khua Yang Yêsu đuaĭ hĭ. 

Kâo ƀu wơr ôh boh hiăp khua pô Pơtô Philip ruai glăi kơ kơnuih ƀing ană plei pla pơrơdah hăng Khua Yang Yêsu. Ƀing plei pla kar hăng kiăng laĭ hăng Khua Yang Yêsu tui anai "Gơmơi ƀu kiăng thâo ôh pơpă Ih nao ƀu dah hơgĕt bruă Ih ngă, kơnơ̆ng đuăi bĕ mông anai.

Samơ̆ pô dưi soaih laih hơmâo ngă bruă kơđai glăi: "Kâo ƀu kiăng thâo ôh pơpă Ih nao ƀudah hơgĕt bruă Ih ngă, kâo kiăng đuaĭ tui Ih đôč."

Pran jua ƀing ta kiăng dŏ glăi hăng Khua Yang, wơ̆t dah hơmâo tơlơi hơgĕt truh mơ̆n?. Ƀing ta hơmâo nao pơ Khua Yang hăng tơlơi khăp laih anŭn hăng tơlơi đaŏ kơnang kiăng dưi pơhiăp kar hăng pô yang sat ngă hmâo suaih laih tui anai "Kâo ƀu kiăng thâo ôh pơpă Ih nao ƀu dah hơgĕt bruă Ih ngă, Kâo kiăng đuaĭ tui ih đôč"?.

Amăng hră H'Rut, ƀing ta hơmâo ƀuh sa tơlơi pơhơmutu hiam kơ tơlơi kơkuh pơpŭ Ơi Adai hăng abih pran jua. H'Rut kiăng dŏ glaĭ hăng amĭ rơkơi ñu jing H'Naômi wơ̆t dah rơkơi ñu hơmâo djai laih. Anai yơh boh pơhiăp H'Rut hơmâo laĭ hlăk H'Naômi c̆ơdơ̆ng đuaĭ mơ̆ng anih Môap laih anŭn glaĭ pơčar Yuđa: “Rơkâo kơ ih anăm pơgŏ kâo lui hĭ ih Ƀôdah wơ̆t glaĭ hĭ ôh! Pơpă ih nao kâo či nao pơ anŭn mơ̆n; Pơpă ih dŏ kâo či dŏ pơ anih anŭn. Kơnŭng djuai ih jing kơnŭng djuai kâo; Ơi Adai ih jing Ơi Adai kâo. Pơpă anih ih djai, kâo ăt kiăng djai Laih anŭn dưi dơr ƀơi anih anŭn mơ̆n. Gah rơngiao kơ tơlơi djai, Tơdah yua kơ tơlơi hơgĕt pơkŏn ngă brơi kâo čơlah hĭ mơ̆ng ih, Rơkâo Yêhôwa tuh bĕ tơlơi răm ruă ƀơi kâo!” (H’Rut 1:16‭-‬17)

Ƀing ta hơmâo khăp kơ hlơi mơ̆n tơl kơ dưi pơhiăp kar hăng anŭn? Ƀing ta hơmâo khăp Khua Yang tơl ƀing ta dưi pơhiăp kar hăng H'Rut dưi hiăp hăng amĭ rơkơi ñu mơ̆n? "Pơpă Ih nao, kâo tui pơ anŭn. Pơpă Ih dŏ, kâo dŏ pơ anŭn. Kâo lŏm kơ Ih, Ih lŏm kơ kâo. Kâo ƀu kiăng đuaĭ ataih mơ̆ng Ih ôh."

Ƀing ta hơ̆k mơak tŭ ư lui abih bang tơlơi yua kơ Khua Yang mơ̆n?. Ƀing ta hơ̆k mơak tŭ ư pioh glaĭ pơklon abih bang tơlơi gŭn kiăng đuaĭ tui jĕ giăm Khua Yang mơ̆n? Jai thâo krăn Khua Yang, jai ƀing ta thâo sĭt ƀing ta dưi đaŏ kơnang kơ pran jua Ñu laih anŭn pơdơi amăng tơlơi hiam klă hăng tơlơi kơhnâo rơgơi Khua Yang. Ƀing ta thâo laih Ơi Adai hmâo ngă pơhrăp mơak kơ pran jua ƀing ta laih anŭn pha brơi ƀing ta tơlơi hiam hloh abih bang. Ñu jing Ama Pô khăp kơ ƀing ta laih anŭn Ñu jing gơyut hiam ƀing ta, nao hrŏm ƀing ta rĭm jơlan tơlơi hơdip. Hiưm ngă Pran jua ƀing ta "Kiăng đuaĭ tui Khua Yang mơ̆n?"

Rơkâo ƀing ta pioh mông iâu laĭ hrŏm hơbit: Ơ Khua Yang Yêsu Pô kâo khăp, Pran jua kâo kiăng đuaĭ tui Ih. Pơpă Ih nao, kâo kiăng tui pơ anŭn. Pơpă Ih dŏ, kâo kiăng dŏ pơ anŭn. Kâo kiăng dŏ hrŏm Ih hăng abih tơlơi hơdip kâo. Kâo iâu laĭ hăng anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Ơ ayŏng amai adơi khăp hơeng, tơlơi hrăm hrơi anai hơmâo pơƀuh brơi ƀing ta dua khul mơnuih, khul tal sa anŭn yơh jing ană plei pla hơmâo ƀuh laih bruă mơyang Ơi Adai hơmâo ngă samơ̆ yua kơ kơnơ̆ng pơmĭn kơ tơlơi tŭ yua gơñu pô tui anŭn ƀing gơñu pơkiaŏ đuaĭ hĭ Khua Yang, khul tal dua anŭn yơh jing mơnuih hơmâo mưn laih tơlơi khăp Khua Yang pha brơi tui anŭn ñu kiăng đuaĭ tui Khua Yang. Ƀing ta lơ̆m kơ khul mơnuih pă lĕ? Hrơi anai ƀing ta ruah đuaĭ tui Khua Yang tơl abih tơlơi hơdip mơ̆n? Tơdah tui anŭn, brơi kơ ƀing ta nao laih anŭn pơhiăp bĕ hăng Khua Yang hơdôm tơlơi pơhiăp tơbiă rai mơ̆ng pran jua ƀing ta.

Kơkuh kơ abih bang ayŏng amai adơi, hơơc̆ mưi kơ abih bang ƀing ih hơmâo sa hrơi phrâo bă hăng tơlơi mơyun hiam laih anŭn c̆i dưi bưp glăi ƀing ih amăng hrơi pơgi!

Ơ ayŏng amai adơi khăp hơeng, tơdah ƀing ih kiăng hơduah hluh hloh dơ̆ng kơ Khua Yang ƀôdah ƀing ih hơmâo tơlơi hơgĕt kĭ kơ̆ kiăng tơña kơ ƀing gơmơi, c̆ih bĕ boh hră gah yŭ anai, anih mơit ƀơi fanpage amăng facebook, ƀôdah mơit email kơ: [email protected]. Khua Yang Yêsu khăp kơ ƀing ih. Ƀing gơmơi čang rơmang biă mă dưi pơlir hơbĭt hăng ƀing ih.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này