Kinh Thánh: Ma thi ơ 16: 13-16
Diễn giả: Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống
13 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai?
14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.
15 Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai?
16 Si-môn Phi -e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này