‘Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”( Rô-ma 3:23, 24)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

‘Cảm ơn Chúa vì đáng lý chúng con đã chết trong tội lỗi mình nhưng bởi Ân điển của Chúa Giê-xu mà chúng con nhận được sự sống đời đời. Con xin Chúa cho mọi người trên thế giới cũng nhận biết Chúa Giê-xu để được tha thứ tội lỗi và được sống với Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. A-men!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này