Đức Chúa Trời ở đâu?

Niềm Tin Căn Bản
04:39 19/12/2019

Oneway.vn - “Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14)

Tại sao chúng ta không thấy Đức Chúa Trời?
Chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời được vì Ngài là thần linh (spirit). Thần linh không có thân xác như loài người chúng ta, nên chúng ta không thể thấy Ngài bằng mắt trần được. Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và bằng sự chân thật. (Giăng 4:24).

 

Đức Chúa Trời từ đâu mà có? 

Đức Chúa Trời là Đấng tự nhiên mà có. Không ai dựng nên Ngài và cũng không ai sinh ra Ngài. Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Ngài hiện hữu từ trước vô cùng và sẽ trường tồn đời đời vô tận.

“Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14) 

“Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.” (Ê-sai 43:10)

Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, và Hầu Đến, là Đấng Toàn Năng phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.” (Khải Huyền 1:8). An-pha và Ô-mê-ga là hai mẫu tự đầu tiên và cuối cùng của bảng mẫu tự Hy-lạp. Hai từ này được dùng để ám chỉ rằng Chúa là Đấng hiện hữu từ ban đầu và cuối cùng Ngài vẫn còn hiện hữu.

 

Đức Chúa Trời có còn không?

Đức Chúa Trời hằng còn mãi mãi. Ngài không bao giờ chết. Ngài là Đấng Hằng Sống. Ngài sống đời đời vô cùng. 

“Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời. (Thi thiên 90:2)

“Đức Chúa Trời phán với Môi-se, “Ta là Đấng Tự Hữu HằNG Hữu.” (Xuất Hành 3:14)

 

Đức Chúa Trời ở đâu? 

Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Các cụ ngày xưa thường nói, “Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất tại,” có nghĩa là nơi nào cũng có Đức Chúa Trời. Cùng một lúc Ngài có thể hiện diện ở khắp nơi. Trên trời, dưới đất, và bất cứ nơi nào trong vũ trụ Đức Chúa Trời đều có mặt tại đó, bởi vì Ngài là thần linh, Ngài không bị gò bó trong một thân xác ở một chỗ nào. 

“Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.” (Thi-thiên 139:7-10)


(Nguồn: nguonhyvong.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này